ระบบรายงาน online:

ที่
รายงาน
กำหนดการรายงาน
หมายเหตุ
1
ปิดการรายงาน
2
รายงานความก้าวหน้า กชช.2ค ปี 2562
ปิดการรายงาน
3

แบบสำรวจกลุ่ม Quadrant D และไม่เข้าสู่กระบวนการคัดสรร OPC ปี 2562 new

ภายใน 5 พ.ย.62
4
ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศฯ ปี 2562
ปิดการรายงาน
5
แบบเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ศก.พพ.new
ภายใน 8 พ.ย.62
6
ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ปี 2563 new
ภายใน 12 พ.ย.62
7
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน
Realtime
8
รายงานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ปิดการรายงาน
9
รายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางสัมมาชีพ
ปิดการรายงาน
10
ทะเบียนรายชื่อครัวเรือนที่จะขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563new
ภายใน 3 ธ.ค.62
11
รายงานมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ปี 2560
ปิดการรายงาน
12
รายงานยอดรวมดอกไม้จันทน์รายวัน
ปิดการรายงาน
13
รายงานผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
ปิดการรายงาน
14 แบบสรุปข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560
ปิดการรายงาน
 
15 แบบสรุปข้อมูลกลุ่มอาชีพ โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560
ปิดการรายงาน
 
16 ผังการจัดรายการ/ชื่อผู้ประสานงาน รายการวิทยุ สวท.นม. FM105.25 MHz "เศรษฐกิจพอเพียง" ปี 2562new
ก่อนจัดรายการวิทยุ
 
17 ทะเบียนรายชื่อนักประชาสัมพันธ์ของ สพอ. new
ภายใน 15 ม.ค. 63
 
18 บัญชีข้อมูลความต้องการขอรับการสนับสนุนฯ และบัญชีแสดงที่ตั้งโครงการ
ปิดการรายงาน
 
19 แบบแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงทะเบียนตลาดประชารัฐ
ปิดการรายงาน
 
20 แบบเก็บฐานข้อมูลตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
ปิดการรายงาน
 
21 ทะเบียนข้อมูลคอมพิวเตอร์ของอำเภอ
ปิดการรายงาน
 
22 ทะเบียนรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน E-submission
ปิดการรายงาน
 
23 แบบตรวจสอบข้อมูลพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (เพื่อจัดเก็บ จปฐ.ปี 2561)
ปิดการรายงาน
 
24 แบบรายชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ หลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ปี 2561
ปิดการรายงาน
 
25 ทะเบียน E-mail ที่ใช้ในการติดต่องานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ปิดการรายงาน
 
26 แบบบันทึกกลุ่มเป้าหมายโครงการ SSG
ปิดการรายงาน
 
27 แบบรายงานกำหนดการเปิดตลาดประชารัฐ
ปิดการรายงาน
 
28 แบบสำรวจผู้ที่มีความประสงค์ฝึกอาชีพ
- บันทึกหมู่บ้าน ตามยุทธ์ 1
- บันทึกหมู่บ้านใหม่ (นอกยุทธ์ 1)
ปิดการรายงาน
 
29 แบบฟอร์มรายงานผลมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม ประจำปี 2561
ทุกวันที่ 25 ของเดือน
 
30 รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
ทุกวันที่ 20 ของเดือน
 
31 รายงานความก้าวหน้าการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2561
Realtime
 
32 แบบรายงานข้อมูลปราชญ์ชุมชน
ปิดการรายงาน
 
32 แบบรายงานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (บันทึกภายในวันที่ 10 พ.ค.61) และข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลรายได้ของครัวเรือน (บันทึกภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน)

ส่วนที่ 1 ภายใน 10 พ.ค.61
ส่วนที่ 2 ทุกวันที่ 20 ของเดือน

 
33 แบบรายงานข้อมุลกลุ่มอาชีพโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ทุกวันที่ 20 ของเดือน
(เม.ย. - ก.ย.61)
34
แบบสำรวจสถานประกอบการเอกชนที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนได้
ปิดการรายงาน
 
35
ทะเบียนคุมลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ปิดการรายงาน
 
36 ทะเบียนที่จะพัฒนา OTOP จำนวน 87 หมู่บ้าน
ปิดการรายงาน
 
37 รายงานทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
ปิดการรายงาน
 
38 ข้อมูลแยกหมวดงบประมาณของงบประมาณท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี
ปิดการรายงาน
 
39

การบันทึกข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ ปี 2561 (ตามหนังสือ ที่่ นม 0019/ว1041)
1. ทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมาย ปี 2561
2. บันทึกแบบสรุปข้อมูลกองทุนชุมชนระดับอำเภอในหมู่บ้านเป้าหมาย
3. บันทึกแบบสรุปรายงานแผนการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ 
4. บันทึกแบบสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ 

 

ปิดการรายงาน
 
40

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ด่วนที่สุด ที่ นม 0019/ว 1258
ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561)
               
1) เป้าหมายตัวชี้วัดฯ
2) แบบรายงานข้อมูลครัวเรือนที่ดำเนินการแล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3) แบบรายงานผลความก้าวหน้า (ประจำเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือน)
3.1 แบบรายงานผลความก้าวหน้า (ภาพรวมของศูนย์ฯ)
4) แบบรายงานการบริหารจัดการหนี้ไปสู่  1 ครัวเรือน 1 สัญญา
รอบที่ 1  ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561   (ศูนย์ฯ เดิม 9 แห่ง)      
รอบที่ 2  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (ศูนย์ฯ ปี 60 23 แห่ง)

ปิดการรายงาน

 

 
41 รายงานทะเบียนข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อต่ออินเตอร์เน็ตและติดตั้งโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus ปีงบประมาณ 2561
ปิดการรายงาน
 
42

รายงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เวทีที่ 1)
- แบบรายงานเขตตรวจ (Sheet ที่ 1 รายงานทุกวัน ก่อน 16.30 น.)

- แบบรางานทีมตำบล (Sheet ที่ 2 รายงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์)

 

   
43 แบบสำรวจกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมจำหน่ายสินค้างานย่าโม
ปิดการรายงาน
 
44 รายการตัวคูณตามวงเงินที่ได้รับ และตรวสอบ จัดทำรายการในกิจกรรมที่ 2.1.1 (OTOP นวัตวิถี)
ปิดการรายงาน
 
45 รายงานยอดเงินบริจาคทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก

ปิดการรายงาน

 
46 แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ปิดการรายงาน
 
47 แบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย (OTOP นวัตวิถี)
ปิดการรายงาน
 
48 ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี 2561
ปิดการรายงาน
 
49
OTOP นวัตวิถี รอบแอ่งท่องเที่ยว แนวทาง 2 (609 ผลิตภัณฑ์)
ปิดการรายงาน
 
50 ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา
ทุกวันที่ 3 ของเดือน
 
51 แบบสำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของอำเภอ ประจำปี 2561
ปิดการรายงาน
 
52 แบบสำรวจกลุ่มอาชีพที่ใช้วัชพืชจากแหล่งน้ำในการแปรรูปผลิตภัณฑ
ปิดการรายงาน
 
53

การบันทึกข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ ปี 2561 (ตามหนังสือ ที่่ นม 0019/ว6028 ลว.16 ส.ค.61)
1. ทะเบียนหมู่บ้านเป้าหมาย ปี 2561
2. บันทึกแบบสรุปข้อมูลกองทุนชุมชนระดับอำเภอในหมู่บ้านเป้าหมาย

3. แบบสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ ปี 2561

ปิดการรายงาน
 
54 แบบรายงานการบริหารงบประมาณ OTOP นวัตวิถี
ปิดการรายงาน
 
55 แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปิดการรายงาน
 
56 ทะเบียนหมู่บ้าน ศพพ 52- 60 (ทุกงบ) จ.นครราชสีมา
ปิดการรายงาน
 
57 แบบบันทึกหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพ ปี 2562
ปิดการรายงาน
 
58 แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ ปี 2562
ปิดการรายงาน
 
59 แบบสำรวจผู้ประสงค์ฝึกอาชีพ ปี 2562
ปิดการรายงาน
 
60 แบบบันทึกปราชญ์ ปี 2562
ปิดการรายงาน
 
61 แบบคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562
ปิดการรายงาน
 
62 แบบรายงานผลการคัดเลือกQD นครราชสีมา62
ปิดการรายงาน
 
63 แบบบันทึกข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
Realtime
 
64 รายละเอียดการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ปิดการรายงาน  
65 รายชื่อ จนท.และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ( 5 คน) กิจกรรม ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปิดการรายงาน  
66 รายการขอให้จัดหาพัสดุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (งบจังหวัด)
ปิดการรายงาน
 
67 แผนปฏิบัติการดำเนินกิจกรรม/โครงการขยายผล ศพพ. ระดับอำเภอ
ปิดการรายงาน
 
68 ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปี 2562
ปิดการรายงาน
 
69 ทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ
ปิดการรายงาน
 
70 แบบรายงานผลนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ปี 2561 และ 2562
ปิดการรายงาน
 
71 แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมมาชีพและรายได้
ปิดการรายงาน
 
72 แบบรายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2562
ปิดการรายงาน
 
73 แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562 (บร.2) ทุกวันที่ 20 ของเดือน  
74 แบบฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของอำเภอ
ปิดการรายงาน
 
75 แบบรายงานขอรับเล่มแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. เพิ่มเติม
ปิดการรายงาน
 
76 รายงานยอดบริจาคสมทบการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 new

ภายใน 24 ม.ค. 63

 
77 ตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจัดระดับดาวอย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดนครราชสีมา
ปิดการรายงาน
 
78 แบบรายงานข้อมูลทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ประจำปี 2563 new
ภายใน 15 มี.ค. 63
 
79 รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการติดตามนิเทศ และฝึกทักษะการจัดทำเว็บไซต์ E-Commerce
ปิดการรายงาน
 
80 บันทึกข้อมูล ศอช. ปี 62 ดังนี้
1. แบบรายงานผลการดำเนินงาน
2. แบบรายงานทะเบียนรายชื่อ ศอช.
ปิดการรายงาน
 
81 รายงานยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce/ดูรายงาน ทุกวันที่ 25 ของเดือน  
82 แบบบันทึกฐานข้อมูลหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปี 63
ปิดการรายงาน
 
83 แบบสำรวจปราชญ์ชุมชน ภายใน 24 ต.ค.62  
84 แบบสรุปความตองการฝึกอาชีพ ภายใน 24 ต.ค.62  
85 แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 63
ปิดการรายงาน
 
86 แบบสำรวจครัวเรือนเป้าหมายฯ new ภายใน 24 ต.ค.62  
87 แบบรายงานผู้สมัครจิตอาสา 904 วปร new ภายใน 8 พ.ย.62  
88 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา ในโอกาสวันสำคัญของชาติ จังหวัดนครราชสีมา
ทุกเดือน
 
89 แบบสำรวจครัวเรือนต้นแบบ โคก หนองนา โมเดล / ดูรายงาน
ปิดการรายงาน
 
90 แบบสำรวจหมู่บ้านเป้าหมายฯ ปี 64 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สัมมาชีพชุมชน) new
ปิดการรายงาน
 
91 ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" สำรวจครั้งที่ 2 new
ภายใน 28 ม.ค. 63
 
92 แบบรายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน new
ทุกเดือน
 

93

1 ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 new

2 ทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ new

3 ดาวน์โหลดเล่มแผนชุมชน new

ภายใน 25 มิ.ย. 63

ภายใน 31 ก.ค. 63

 

 
94 แบบทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด/อำเภอ ปี 2563 new ภายใน 25 มี.ค. 63  
95 แบบสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน จังหวัดนครราชสีมา new
Real time
 
96 แบบรายงานผล พก. ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” new
Real time