ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
1
15:44:20 2018-09-21
2
รายงานประชาสัมพันธ์ อำเภอเเม่เมาะ รัตนา พุทธวงศ์ สารสนเทศฯ แม่เมาะ
2
08:56:53 2018-09-21
3
รายงาน พช.วิถีพุทธ วิถีธรรม งวดที่ 1 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
12
11:19:36 2018-09-20
4
ทดลองส่งงาน นะคะ พี่ฐานนท์ นงค์รัก ภาคบุญ สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
3
11:19:01 2018-09-20
5
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
3
09:39:24 2018-09-20
6
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
2
19:03:25 2018-09-17
7
อำเภอเมืองลำปาง ส่งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
7
13:33:14 2018-09-13
8
(แก้ไขใหม่)อำเภอเมืองลำปาง ส่งรายละเอียดงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพสู่ความยั่งยืน ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
7
13:14:49 2018-09-13
9
ทะเบียนกลุ่มอาชีพที่เสนอเพื่อรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชน ศันสนีย์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
2
00:31:29 2018-09-13
10
อำเภอเมืองลำปาง ส่งทะเบียนกลุ่มอาชีพโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ ส่งเสริมฯ
5
16:09:00 2018-09-12
11
อำเภอเมืองลำปาง ส่งรายละเอียดงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพสู่ความยั่งยืน ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
7
16:06:43 2018-09-12
12
อำเภอเมืองลำปาง ส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพสู่ความยั่งยืน ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
4
15:17:47 2018-09-12
13
อำเภอเเม่เมาะ รายงานการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เดือนกันยายน 2561 ศันสนีย์ คงเเจง ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
3
11:04:52 2018-09-12
14
อำเภอเเม่เมาะรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 2 เดือนกันยายน 2561 อภิญญา ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
3
11:03:29 2018-09-12
15
ส่งรายชื่อกลุ่มอาชีพโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
6
16:37:53 2018-09-11
16
รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2561 ของ สพอ.เมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
5
11:33:20 2018-09-10
17
รายงาน พช.วิถีพุทธ วิถีธรรม งวดที่ 1 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
16
09:29:44 2018-09-10
18
รายงานข้อสังการนายกฯ วชิรา ตระกูลมั่งมูล สารสนเทศฯ แจ้ห่ม
6
15:18:25 2018-09-08
19
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก วชิรา ตระกูลมั่งมูล ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
4
15:17:15 2018-09-08
20
รายงานรายได้สัมมาชีพชุมชน เดือนกันยายน 2561 อำเภอเเม่เมาะ ศันสนีย์ คงเเจง ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
5
14:06:31 2018-09-06
21
รายงาน พช. วิถีพุทธ วิธีธรรม ครั้งที่ 1 อำเภอเเม่เมาะ อภิญญา ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
11
11:30:57 2018-09-06
22
พรบ.อำนวยความสะดวก กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ เถิน
8
15:05:30 2018-09-05
23
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนกันยายน 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
8
14:24:58 2018-09-05
24
รายงานแบบบันทึกข้อมูลรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ เดือนกันยายน 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
8
10:53:23 2018-09-05
25
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
6
23:51:26 2018-09-04
26
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
20
14:10:58 2018-09-04
27
รายงานเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
15
22:59:56 2018-09-03
28
รายงาน วิถีพช. วิถีธรรม งวดที่ 1 นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
15
22:43:11 2018-09-03
29
รายงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
14
22:42:40 2018-09-03
30
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
6
21:52:56 2018-09-03
31
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวกงวดที่ 1 เดือนกันยายน 2561 อภิญญา คงชารี ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
6
21:31:34 2018-09-03
32
อำเภอเเม่เมาะรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ cdd เเม่เมาะ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
9
23:15:41 2018-08-31
33
รายงาน พรบ.อำเนวยความสะดวก นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
11
12:03:38 2018-08-31
34
การบริหารงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
16
18:09:44 2018-08-28
35
แผนปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สุทัศน์ ไชยลังกา ยุทธศาสตร์ฯ แจ้ห่ม
10
07:28:12 2018-08-25
36
งาวแผนปฏิบัติการ ใช้จ่าย งปม.ONW ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
20
20:50:24 2018-08-23
37
อำเภอเสริมงาม แผนปฏิบัติการ ใช้จ่าย งปม.ONW (1).xls พรพิมล ยุทธศาสตร์ฯ เสริมงาม
9
16:17:09 2018-08-23
38
ส่งขั้นตอนและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
27
15:23:37 2018-08-22
39
ส่งขั้นตอนและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
17
15:23:22 2018-08-22
40
อำเภอเเม่เมาะ รายงานการประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2561 รัตนา พุทธวงศ์ สารสนเทศฯ แม่เมาะ
7
09:29:08 2018-08-22
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]