ลำดับที่
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
แบบฟอร์มรายงาน จปฐ. ปี 2561 วนิดา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ 62รายงานปี 2561.rar 12:45:00 2017-10-20
2
แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกฯการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ 61แบบ สำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ วาระ ผู้ว่าราชการ.rar 11:42:01 2017-10-20
3
แบบสอบถามความต้องการพัฒนา OTOP ฉันทนา ทุกอำเภอ ส่งเสริมฯ 60แบบสำรวจความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ otop .rar 11:36:04 2017-10-20
4
แบบตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ตกเกณฑ์ที่อยู่อาศัย วนิดา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ 59ตรวจสอบครัวเรือนตกเกณฑ์ที่อยู่อาศัย(ตัวชี้วัดที่๘).xls 11:17:01 2017-10-20
5
แบบตรวจสอบข้อมูลกชช.๒ค วนิดา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ 58ตรวจสอบข้อมูลกชช.๒ค.xls 11:15:38 2017-10-20
6
แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกฯการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ 49.docx 10:31:04 2017-10-19
7
แบบ สำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ ปี 2560 พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ 48.rar 16:04:11 2017-10-18
8
แจ้งเปลี่ยนคณะกรรมการ อ.เมืองปาน (พี่แมว) พงศธร ยุทธศาสตร์ฯ เมืองปาน 41.pdf 14:15:41 2017-10-17
9
แบบเสนอกิจกรรม อ.เมืองปาน ฝากให้ หัวหน้าสงัด เด้อ พงศธร ยุทธศาสตร์ฯ เมืองปาน 40.docx 16:29:23 2017-10-12
10
อ.สบปราบ รายงาน กข.คจ. ให้พี่วรศักดิ์ ค่ะ อรุณศรี ใจมนต์ ส่งเสริมฯ สบปราบ 39.xls 16:27:26 2017-10-12
11
แบบรายงาน กข.คจ. แจ้ห่ม ส่ง คุณวรศักดิ์ สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม 38.xlsx 16:25:54 2017-10-12
12
ทดสอบส่งรายงาน ทางOA พช.แม่เมาะ สารสนเทศฯ แม่เมาะ 35.xlsx 17:10:05 2017-10-11
13
ทดสอบส่งไฟล์ สพอ.ห้างฉัตร สารสนเทศฯ ห้างฉัตร 34.jpg 16:57:27 2017-10-11
14
ทดสอบส่งไฟล์ นงคราญ มาระเงิน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง 33.jpg 16:17:45 2017-10-11
15
ทดสอบส่งรายงาน สมชาย ทุกอำเภอ ฝ่ายอำนวยการ 31.pdf 15:50:24 2017-10-11
16
ทดสอบส่งรายงาน สมใจ ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา 29.docx 15:35:40 2017-10-11

ส่งรายงาน