ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
ห้างฉัตร รายงานประชุมกรม 2/63 ห้างฉัตร อำนวยการ ห้างฉัตร
1
17:23:14 2020-02-20
2
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 2/2563 นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์ อำนวยการ แม่พริก
2
12:30:05 2020-02-20
3
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 2/2563 สพอ.วังเหนือ สุพจน์ จันตะมะ อำนวยการ วังเหนือ
3
11:43:42 2020-02-20
4
แบบรายงานการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปวรณนต์ อินลวง ส่งเสริมฯ สบปราบ
0
11:18:54 2020-02-20
5
แบบรายงานการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปวรณนต์ อินลวง ส่งเสริมฯ สบปราบ
0
11:18:53 2020-02-20
6
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรม 2/2563 ปวรณนต์ อินลวง อำนวยการ สบปราบ
2
13:57:40 2020-02-19
7
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรม 2/2563 ปวรณนต์ อินลวง อำนวยการ สบปราบ
0
13:57:40 2020-02-19
8
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สพอ.เกาะคา ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
1
10:06:45 2020-02-19
9
ส่งสรุปสาระสำคัญการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ 2 /2563 อำเภอเมืองลำปาง จุฑามาศ พรมผาม อำนวยการ เมืองลำปาง
5
07:55:55 2020-02-19
10
รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปวรณนต์ อินลวง ยุทธศาสตร์ฯ สบปราบ
1
14:29:42 2020-02-18
11
รวมไฟล์ ppt.ประกอบการบรรยาย One Plan ก.พ.63 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
6
14:52:25 2020-02-15
12
รายงานพัฒนาหมู่บ้านตามหลัก ศก.พพ. สพอ.เถิน ส่งเสริมฯ เถิน
4
15:21:41 2020-02-04
13
รายงานการประชุม (Morning Brief) ผ่านระบบ TV ภัทธิญา สดชื่น อำนวยการ เมืองปาน
1
17:08:33 2020-01-30
14
รายงานการประชุม (Morning Brief) ผ่านระบบ TV ภัทธิญา สดชื่น อำนวยการ เมืองปาน
2
17:08:27 2020-01-30
15
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ นายจรัญ ขันสุธรรม สารสนเทศฯ แม่พริก
3
16:30:22 2020-01-30
16
เเบบตอบรับร่วมกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเเผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นายเบญจ อินดาวงศ์ สารสนเทศฯ แม่ทะ
6
16:13:45 2020-01-30
17
การประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ Morning Brief นายจรัญ ขันสุธรรม อำนวยการ แม่พริก
3
10:18:22 2020-01-30
18
รายงานการประชุม (Morning Brief) ผ่านระบบ TV พช. อ.วังเหนือ สุพจน์ จันตะมะ อำนวยการ วังเหนือ
8
17:36:54 2020-01-29
19
รายงานการสรุปประเด็นสำคัญประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief) นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์ อำนวยการ แม่พริก
8
16:39:58 2020-01-29
20
รายงานการสรุปประเด็นสำคัญประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief) นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์ อำนวยการ แม่พริก
4
16:34:36 2020-01-29
21
สรุปสาระสำคัญในการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief) ผ่านระบบ TV พช. 1/2563 อำเภอเเม่เมาะ อภิญญา บัวละวงค์ อำนวยการ แม่เมาะ
14
11:39:51 2020-01-29
22
สรุปสาระสำคัญในการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief) ผ่านระบบ TV พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง จุฑามาศ พรมผาม อำนวยการ เมืองลำปาง
20
14:28:55 2020-01-28
23
แบบตอบรับประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พรพิมล พาพันธ์ สารสนเทศฯ เสริมงาม
9
14:06:55 2020-01-24
24
รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2563 สุพจน์ จันตะมะ สารสนเทศฯ วังเหนือ
2
10:52:54 2020-01-24
25
รายงานการประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2563 (อำเภอเเม่เมาะ) อภิญญา บัวละวงค์ สารสนเทศฯ แม่เมาะ
1
08:13:25 2020-01-24
26
หมวด 300 มศก.พพ. อำเภอเกาะคา ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
6
10:40:24 2020-01-22
27
รับรองการประชุม/แก้ไขคำผิดมติที่ประชุมหน้า๘ด้วย พอ.วังเหนือ อำนวยการ วังเหนือ
4
09:27:25 2020-01-21
28
อ.เกาะคา รายงานผลการดำเนินงานหมู่บ้าน ศก.พพ.เฉลิมพระเกียรติ์ ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เกาะคา
6
15:19:38 2020-01-20
29
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปวรณนต์ อินลวง ยุทธศาสตร์ฯ สบปราบ
4
13:53:53 2020-01-20
30
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรม ปวรณนต์ อินลวง อำนวยการ สบปราบ
14
13:52:42 2020-01-20
31
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สพอ.เกาะคา ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
8
09:41:41 2020-01-20
32
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน คร้ังที่ 1/2563 นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์ อำนวยการ แม่พริก
12
16:49:28 2020-01-17
33
สรุปการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 1/2563 ภัทธิญา อำนวยการ เมืองปาน
6
16:09:28 2020-01-17
34
อ.ห้างฉัตร ส่งรายงานประชุมกรม 15 มค.63 ห้างฉัตร อำนวยการ ห้างฉัตร
5
16:22:46 2020-01-16
35
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 สพอ.งาว แพรวพรรณ วิวันชัย อำนวยการ งาว
8
16:15:07 2020-01-16
36
สรุปประชุมกรม1.2563 ศันสนีย์ คงแจง อำนวยการ แจ้ห่ม
12
14:51:45 2020-01-16
37
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 1/2563 สพอ.วังเหนือ สุพจน์ จันตะมะ อำนวยการ วังเหนือ
7
12:02:05 2020-01-16
38
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 1/2563 สพอ.วังเหนือ สุพจน์ จันตะมะ อำนวยการ ไม่ระบุ
9
11:38:07 2020-01-16
39
อำเภอเกาะคา สรุปสาระสำคัญการประชุมกรมฯครั้งที่ 1/2563 ฐานนท์ ภู่กองพัน อำนวยการ เกาะคา
13
20:44:08 2020-01-15
40
ส่งสรุปสาระสำคัญการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ 1 /2563 อำเภอเมืองลำปาง นางสาวจุฑามาศ พรมผาม อำนวยการ เมืองลำปาง
14
19:50:26 2020-01-15
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]