ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
0
15:20:58 2019-02-15
2
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ 2/2562 เบญจ อินดาวงศ์ สารสนเทศฯ แม่ทะ
1
17:13:22 2019-02-14
3
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
1
16:03:37 2019-02-14
4
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ก.พ. 62 รอบที่ 2 เบญจ อินดาวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่ทะ
3
13:38:02 2019-02-14
5
รายงานการขับเคลื่อนส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ ทันตา เถกิงกาญจน์ ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
10
08:56:45 2019-02-13
6
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ ๒ ทันตา เถกิงกาญจน์ ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
2
08:47:44 2019-02-13
7
ข้อสั่งการนายกฯตามมติ ครม. วิลาศ โชติจินดากุล สารสนเทศฯ วังเหนือ
4
14:39:02 2019-02-12
8
ข้อสั่งการนายกฯตามมติ ครม. วิลาศ โชติจินดากุล สารสนเทศฯ ไม่ระบุ
3
14:38:29 2019-02-12
9
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
3
14:37:58 2019-02-12
10
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวกรอบที่ 2 ก.พ. 2562 นางสาวอภิญญา คงชารี อสพ. รุ่นที่ 70 ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
3
12:06:29 2019-02-12
11
รายงาน GI สุวาณี อินทร์แก้ว ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
8
22:12:05 2019-02-11
12
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
6
10:01:53 2019-02-11
13
สรุปสาระสำคัญ ประชุมกรม 5 กพ.62 นฤมล อำนวยการ ห้างฉัตร
6
15:23:39 2019-02-08
14
สรุปการรับชมรับฟังการประชุมกรม กัญญารัตน์ กิ่งก้ำ อำนวยการ เมืองลำปาง
15
17:57:43 2019-02-06
15
ส่งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สมคิด ปันทะสืบ สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
13
11:55:09 2019-02-06
16
ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ปวรณนต์ อินลวง ส่งเสริมฯ เกาะคา
3
12:02:49 2019-02-01
17
พรบ.อำนวยความสะดวก กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ เถิน
4
10:33:52 2019-02-01
18
พรบ.อำนวยความสะดวก กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ เถิน
5
10:32:30 2019-02-01
19
ประมาณการรายได้ OTOP ปี 2562 กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ เถิน
6
10:29:53 2019-02-01
20
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
3
06:37:54 2019-02-01
21
รายชื่อผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงาน ณ ไอคอนสยาม ดวงนภา จุลละศร ส่งเสริมฯ งาว
5
09:48:53 2019-01-31
22
แบบรายงาน OTOP TO THE TOWN ดวงนภา จุลละศร ส่งเสริมฯ งาว
5
09:48:03 2019-01-31
23
สิ่งที่ส่งมาด้วย (งบพัฒนาจังหวัด ลำปางปันสุข) นงค์รัก ภาคบุญ ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
4
09:06:04 2019-01-30
24
สรุปประชุมกรม วันที่ 18 มกราคม 2562 นฤมล อำนวยการ ห้างฉัตร
6
15:36:40 2019-01-29
25
รายชื่อผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงาน ณ ไอคอนสยาม สุวาณี ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
5
11:35:55 2019-01-28
26
รายชื่อผู้ประกอบการ OTOP ) ประเภทกระเป๋า สุวาณี ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
5
10:49:17 2019-01-28
27
แบบรายงาน OTOP TO THE TOWN สุวาณี ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
6
10:39:08 2019-01-28
28
รายชื่อผู้ประกอบการOTOP ประเภทกระเป๋า ดวงนภา จุลละศร ส่งเสริมฯ งาว
8
17:55:27 2019-01-25
29
รายงานทะเบียนพิ้นที่เป้าหมายโครงการบูรณาการแผนชุมชนตำบล ครั้งที่ 1 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
8
15:56:56 2019-01-25
30
รายชื่อกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกระเป๋า อ.เสริมงาม พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
11
11:00:52 2019-01-25
31
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562 พรพิมล อำนวยการ เสริมงาม
7
10:21:38 2019-01-25
32
รายงานการประชาสัมพันธ์ อ.เเม่ทะ ม.ค. 2562 เบญจ อินดาวงศ์ สารสนเทศฯ แม่ทะ
7
10:43:44 2019-01-24
33
รายงานการประชาสัมพันธ์ ม.ค. 2562 นางสาวอภิญญา คงชารี อสพ. รุ่นที่ 70 สารสนเทศฯ แม่เมาะ
5
09:26:09 2019-01-23
34
ส่งรายงานประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน นางสาวจุฑามาศ พรมผาม อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 สารสนเทศฯ งาว
8
15:46:16 2019-01-22
35
ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562 นางสาวจุฑามาศ พรมผาม อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 อำนวยการ งาว
8
15:44:56 2019-01-22
36
แบบบันทึกทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ปี 2562 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
7
15:43:10 2019-01-22
37
พรบ.อำนวยความสะดวก สุรีรัตน์ ส่งเสริมฯ สบปราบ
5
13:42:20 2019-01-22
38
เถิน สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562 อรวรรณ จำฟู อำนวยการ เถิน
7
10:47:21 2019-01-22
39
umkrybibdtq umkrybibdtq สารสนเทศฯ ฝ่ายอำนวยการ
3
10:42:55 2019-01-22
40
vgdjintq vgdjintq ยุทธศาสตร์ฯ สบปราบ
5
00:16:58 2019-01-22
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]