ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
อำเภอแม่ทะส่งรายงานแบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล นางชลีรัตน์ อินทร์วารี สารสนเทศฯ แม่ทะ
3
16:57:52 2020-04-03
2
อำเภอแม่ทะส่งรายงานแบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล นางชลีรัตน์ อินทร์วารี สารสนเทศฯ แม่ทะ
3
16:55:44 2020-04-03
3
อำเภอแม่ทะส่งรายงานแบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล นางชลีรัตน์ อินทร์วารี สารสนเทศฯ แม่ทะ
3
16:54:46 2020-04-03
4
อำเภอแม่ทะส่งรายงานแบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล นางชลีรัตน์ อินทร์วารี สารสนเทศฯ สารสนเทศฯ
3
16:53:38 2020-04-03
5
อำเภอแม่ทะส่งรายงานแบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล นางชลีรัตน์ อินทร์วารี สารสนเทศฯ แม่ทะ
3
16:52:38 2020-04-03
6
อำเภอแม่ทะส่งรายงานแบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล นางชลีรัตน์ อินทร์วารี ส่งเสริมฯ แม่ทะ
2
16:51:48 2020-04-03
7
อำเภอเกาะคา รายงานแบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล ปี 2563 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เกาะคา
4
09:42:04 2020-04-03
8
รายงานการประชุมกรมฯ 3/63 ภัทธิญา อำนวยการ เมืองปาน
7
21:23:41 2020-03-28
9
รายงานการประชุมกรมฯ 3/63 ภัทธิญา อำนวยการ เมืองปาน
2
21:12:44 2020-03-28
10
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 3/2563 สพอ.วังเหนือ สุพจน์ จันตะมะ อำนวยการ วังเหนือ
4
16:09:43 2020-03-27
11
ส่งรายงานประชุมกรมฯ 3/2563 นางชลีรัตน์ อินทร์วารี อำนวยการ แม่ทะ
2
15:37:40 2020-03-27
12
อำเภอห้างฉัตรส่งรายงานการประชุม ห้างฉัตร อำนวยการ ห้างฉัตร
17
14:00:08 2020-03-26
13
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรม 3/2563 ปวรณนต์ อินลวง อำนวยการ สบปราบ
14
13:23:57 2020-03-26
14
ตรวจสอบรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน สพอ.เกาะคา ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
3
12:06:25 2020-03-26
15
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference 26 มีนาคม 2563 มุขระวี คำเขื่อน ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
7
17:28:55 2020-03-23
16
เเบบประเมินเเละสรุปผลโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล นายเบญจ อินดาวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่ทะ
3
14:25:15 2020-03-23
17
เเบบประเมินเเละสรุปผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นายเบญจ อินดาวงศ์ ยุทธศาสตร์ฯ แม่ทะ
3
14:24:28 2020-03-23
18
เเบบประเมินเเละสรุปผลโครงการสร้างเเละพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นายเบญจ อินดาวงศ์ ยุทธศาสตร์ฯ แม่ทะ
3
14:23:13 2020-03-23
19
เเบบประเมินเเละสรุปผลโครงการสร้างเเละพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นายเบญจ อินดาวงศ์ ยุทธศาสตร์ฯ แม่ทะ
3
14:23:04 2020-03-23
20
แบบประเมินเเละสรุปผลโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ นายเบญจ อินดาวงศ์ ยุทธศาสตร์ฯ แม่ทะ
6
14:21:07 2020-03-23
21
รายงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเดือนมีนาคม 2563 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เกาะคา
2
10:42:09 2020-03-18
22
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สพอ.เกาะคา ยุทธศาสตร์ฯ ไม่ระบุ
4
10:58:25 2020-03-12
23
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เกาะคา
4
13:49:12 2020-02-28
24
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เกาะคา
3
13:48:15 2020-02-28
25
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 2/2563 ศันสนีย์ อำนวยการ แจ้ห่ม
5
15:07:41 2020-02-21
26
สรุปการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 2/2563 นางสาวภัทธิญา สดชื่น อำนวยการ เมืองปาน
6
09:36:53 2020-02-21
27
ห้างฉัตร รายงานประชุมกรม 2/63 ห้างฉัตร อำนวยการ ห้างฉัตร
8
17:23:14 2020-02-20
28
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 2/2563 นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์ อำนวยการ แม่พริก
8
12:30:05 2020-02-20
29
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 2/2563 สพอ.วังเหนือ สุพจน์ จันตะมะ อำนวยการ วังเหนือ
9
11:43:42 2020-02-20
30
แบบรายงานการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปวรณนต์ อินลวง ส่งเสริมฯ สบปราบ
4
11:18:54 2020-02-20
31
แบบรายงานการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปวรณนต์ อินลวง ส่งเสริมฯ สบปราบ
3
11:18:53 2020-02-20
32
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรม 2/2563 ปวรณนต์ อินลวง อำนวยการ สบปราบ
8
13:57:40 2020-02-19
33
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรม 2/2563 ปวรณนต์ อินลวง อำนวยการ สบปราบ
4
13:57:40 2020-02-19
34
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สพอ.เกาะคา ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
4
10:06:45 2020-02-19
35
ส่งสรุปสาระสำคัญการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ 2 /2563 อำเภอเมืองลำปาง จุฑามาศ พรมผาม อำนวยการ เมืองลำปาง
7
07:55:55 2020-02-19
36
รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปวรณนต์ อินลวง ยุทธศาสตร์ฯ สบปราบ
3
14:29:42 2020-02-18
37
รวมไฟล์ ppt.ประกอบการบรรยาย One Plan ก.พ.63 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
14
14:52:25 2020-02-15
38
รายงานพัฒนาหมู่บ้านตามหลัก ศก.พพ. สพอ.เถิน ส่งเสริมฯ เถิน
7
15:21:41 2020-02-04
39
รายงานการประชุม (Morning Brief) ผ่านระบบ TV ภัทธิญา สดชื่น อำนวยการ เมืองปาน
4
17:08:33 2020-01-30
40
รายงานการประชุม (Morning Brief) ผ่านระบบ TV ภัทธิญา สดชื่น อำนวยการ เมืองปาน
4
17:08:27 2020-01-30
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]