ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
สรุปการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 1/2566 นนทัช ปัญญาธนาธร อำนวยการ งาว
0
09:24:26 2023-02-03
2
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่่ 1/2566 นายสุรกานต์ คำมงคล อำนวยการ วังเหนือ
0
09:08:12 2023-02-02
3
สรุปการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 12/2565 นางสาวมัตติกา แบนอ้น อำนวยการ เมืองลำปาง
3
09:59:16 2022-12-29
4
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมน ครั้งที่ 12/2565 น.ส.ธัญญพัทธ์ สินทรัพย์ อำนวยการ เสริมงาม
5
16:40:33 2022-12-28
5
สรุปการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 12/2565 นนทัช ปัญญาธนาธร อำนวยการ งาว
5
13:32:02 2022-12-28
6
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่12/2565 สิธานันท์ พรมสุรินทร์ อำนวยการ ห้างฉัตร
7
15:54:30 2022-12-27
7
สรุปการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 12/2565 จิดาภา เตชะพลี อำนวยการ สบปราบ
7
15:33:38 2022-12-27
8
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่12/2565 อำเภอแจ้ห่ม นางสาวพรชนก พงศ์กาสอ อำนวยการ แจ้ห่ม
5
10:08:25 2022-12-27
9
สรุปสาระสำคัญประชุมกรมการพัฒนาชุมชน 12-2565 นางดวงนภา จุลละศร อำนวยการ แม่เมาะ
8
21:00:51 2022-12-26
10
สรุปสาระการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12-2565 ชลีรัตน์ อินทร์วารี อำนวยการ แม่ทะ
7
17:12:50 2022-12-26
11
33 22 ไม่ระบุ ไม่ระบุ
3
20:26:18 2022-12-23
12
33 22 ไม่ระบุ ไม่ระบุ
3
20:25:43 2022-12-23
13
22 22 ไม่ระบุ ไม่ระบุ
6
20:25:22 2022-12-23
14
13 13 ยุทธศาสตร์ฯ แม่พริก
5
20:25:21 2022-12-23
15
321 123123 123123
4
20:25:01 2022-12-23
16
ad ad d
4
20:24:21 2022-12-23
17
2333 22323 2332
5
20:23:33 2022-12-23
18
33 22 33
4
20:23:06 2022-12-23
19
123 123 123
7
20:22:31 2022-12-23
20
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11_2565 อ.เมืองลำปาง นางสาวมัตติกา แบนอ้น อำนวยการ เมืองลำปาง
12
16:54:32 2022-11-29
21
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11_2565 อ.เมืองลำปาง นางสาวมัตติกา แบนอ้น อำนวยการ เมืองลำปาง
11
16:54:14 2022-11-29
22
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 สุพรรณี วังแวว อำนวยการ วังเหนือ
10
10:06:19 2022-11-29
23
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่11/2565 สิธานันท์ พรมสุรินทร์ อำนวยการ ห้างฉัตร
11
16:39:52 2022-11-28
24
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่11/2565 อำเภอแจ้ห่ม นางสาวพรชนก พงศ์กาสอ อำนวยการ แจ้ห่ม
10
14:33:15 2022-11-28
25
สรุปประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 อ.แม่เมาะ ดวงนภา จุลละศร อำนวยการ แม่เมาะ
10
14:27:00 2022-11-28
26
สรุปสาระการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11-2565 ชลีรัตน์ อินทร์วารี อำนวยการ แม่ทะ
11
13:58:09 2022-11-28
27
สรุปการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 11/2565 จิดาภา เตชะพลี อำนวยการ สบปราบ
17
13:30:00 2022-11-28
28
อำเภอเกาะคา สรุปการประชุมกรมฯครั้งที่ 11 ปี 2565 ฐานนท์ ภู่กองพัน อำนวยการ เกาะคา
15
11:49:44 2022-11-28
29
รายงานผลการสำรวจข้อมูลเด็กที่อยู่ในครัวเรือนนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 สพอ.เมืองปาน อำนวยการ เมืองปาน
13
14:21:06 2022-11-21
30
แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566 นางนันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
18
21:14:43 2022-11-16
31
แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฯ ปีงบฯ 2566 นางนันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
25
21:12:34 2022-11-16
32
สรุปประชุมกรมฯ ครั้งที่ 10/2565 นางกัญญารัตน์ กิ่งก้ำ ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
17
08:56:43 2022-11-01
33
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่10/2565 อำเภอแจ้ห่ม นางสาวพรชนก พงศ์กาสอ อำนวยการ แจ้ห่ม
21
10:33:55 2022-10-27
34
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่10/2565 อำเภอห้างฉัตร สิธานันท์ พรมสุรินทร์ อำนวยการ ห้างฉัตร
22
09:39:27 2022-10-27
35
สรุปสาระการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10-2565 ชลีรัตน์ อินทร์วารี อำนวยการ แม่ทะ
21
15:15:02 2022-10-26
36
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2565 อ.วังเหนือ นางสาวสิริ หิรัญวิชิตา อำนวยการ วังเหนือ
20
13:19:54 2022-10-26
37
อำเภอเกาะคา สรุปการประชุมกรมฯครั้งที่ 10 ปี 2565 ฐานนท์ ภู่กองพัน อำนวยการ เกาะคา
21
12:12:50 2022-10-26
38
สรุปการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 10/2565 จิดาภา เตชะพลี อำนวยการ สบปราบ
28
11:58:25 2022-10-26
39
ปล่อยกู้เงิน กข.คจ. นายถาวร วังคำหมื่น ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
31
10:35:46 2022-10-04
40
กองทุนแม่ของแผ่นดิน นายถาวร วังคำหมื่น สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
32
10:33:44 2022-10-04
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]