ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
นิทรรศการ กรมฯ 60 ปี อ.เกาะคา เบญจ อินดาวงศ์ ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
4
13:30:11 2022-05-17
2
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 ธัญญพัทธ์ สินทรัพย์ อำนวยการ ไม่ระบุ
9
17:07:45 2022-04-29
3
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 สพอ.งาว อำนวยการ งาว
7
11:10:17 2022-04-28
4
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 วิลาสินี สินธู อำนวยการ แม่พริก
8
11:05:43 2022-04-28
5
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่4/2565 สิธานันท์ พรมสุรินทร์ อำนวยการ ห้างฉัตร
10
12:22:40 2022-04-27
6
สรุปการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 4/2565 จิดาภา เตชะพลี อำนวยการ สบปราบ
17
16:56:04 2022-04-26
7
สรุปสาระการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4-2565 ชลีรัตน์ อินทร์วารี อำนวยการ แม่ทะ
9
16:29:25 2022-04-26
8
สรุปประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 อ.แม่เมาะ ดวงนภา จุลละศร อำนวยการ แม่เมาะ
9
15:59:58 2022-04-26
9
สรุปประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 อ.แม่เมาะ ดวงนภา จุลละศร อำนวยการ แม่เมาะ
8
15:59:50 2022-04-26
10
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 อ.วังเหนือ นางสาวสิริ หิรัญวิชิตา อำนวยการ วังเหนือ
9
14:12:15 2022-04-26
11
ส่งหลักฐานมอบเงินกองทุนเด็ก จิดาภา เตชะพลี ส่งเสริมฯ สบปราบ
8
14:55:05 2022-04-25
12
johnanz johnanz UdVTpuNPRxfpEmq
9
08:46:02 2022-04-19
13
umc uy อำนวยการ เสริมงาม
12
23:50:06 2022-04-18
14
umc uy อำนวยการ เสริมงาม
11
23:23:51 2022-04-18
15
umc uy อำนวยการ เสริมงาม
12
23:23:20 2022-04-18
16
umc uy อำนวยการ เสริมงาม
10
23:22:43 2022-04-18
17
umc umc ทุกอำเภอ ฝ่ายอำนวยการ
12
23:18:57 2022-04-18
18
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 3/2565 วิลาสินี สินธู อำนวยการ แม่พริก
21
14:41:43 2022-04-05
19
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 3/2565 วิลาสินี สินธู อำนวยการ แม่พริก
14
14:41:18 2022-04-05
20
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 3/2565 สพอ.วังเหนือ สุพจน์ จันตะมะ อำนวยการ วังเหนือ
18
14:40:16 2022-04-04
21
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 3/2565 สพอ.วังเหนือ สุพจน์ จันตะมะ อำนวยการ วังเหนือ
17
14:40:01 2022-04-04
22
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 3/2565 สพอ.วังเหนือ สุพจน์ จันตะมะ อำนวยการ วังเหนือ
20
14:39:55 2022-04-04
23
Pan City ทุกอำเภอ เมืองปาน
16
01:20:30 2022-04-03
24
tester tester อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
15
01:15:48 2022-04-03
25
test test test
17
01:14:36 2022-04-03
26
สรุปการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 3/2565 จิดาภา เตชะพลี อำนวยการ สบปราบ
19
17:09:59 2022-04-01
27
สรุปประชุมกรมฯ ครั้งที่ 3/2565 ธัญญพัทธ์ สินทรัพย์ อำนวยการ เสริมงาม
21
14:16:54 2022-04-01
28
สรุปการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 3/2565 ชลีรัตน์ อินทร์วารี อำนวยการ แม่ทะ
21
16:08:51 2022-03-31
29
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่/2565 ปวรณนต์ อินลวง อำนวยการ ห้างฉัตร
20
12:51:10 2022-03-31
30
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่/2565 ปวรณนต์ อินลวง ไม่ระบุ ห้างฉัตร
23
12:50:32 2022-03-31
31
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2565 สพอ.งาว อำนวยการ งาว
16
10:16:53 2022-03-31
32
สรุปประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2565 อ.แม่เมาะ ดวงนภา จุลละศร อำนวยการ แม่เมาะ
18
16:31:08 2022-03-30
33
สรุปสาระสำคัญประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 3/2565 นางสาวอภิญญา บัวละวงค์ อำนวยการ เมืองลำปาง
20
13:30:33 2022-03-30
34
สรุปการประชุมกรมฯครั้งที่ 3 ปี 2565 ฐานนท์ ภู่กองพัน อำนวยการ เกาะคา
18
12:30:16 2022-03-30
35
การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแจ้ห่ม ยุทธศาสตร์ฯ แจ้ห่ม
22
12:52:51 2022-03-24
36
การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศันสนีย์ ยุทธศาสตร์ฯ แจ้ห่ม
29
12:53:02 2022-03-18
37
การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศันสนีย์ ยุทธศาสตร์ฯ แจ้ห่ม
27
12:11:36 2022-03-18
38
การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สพอ.เถิน ยุทธศาสตร์ฯ เถิน
26
11:59:15 2022-03-18
39
การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จิดาภา เตชะพลี ยุทธศาสตร์ฯ สบปราบ
25
15:29:05 2022-03-16
40
การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี สุพจน์ จันตะมะ ยุทธศาสตร์ฯ วังเหนือ
34
15:30:45 2022-03-14
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]