ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-มค64 นงคราญ มาระเงิน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
3
10:57:21 2021-01-13
2
การบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-มค64 นงคราญ มาระเงิน ไม่ระบุ เมืองลำปาง
3
10:56:41 2021-01-13
3
สำเนาของแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ อ.เมืองปานจังหวัดลำ อำเภอเมืองปาน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองปาน
4
12:44:54 2021-01-12
4
การสำรวจข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
5
12:36:11 2021-01-12
5
ส่งแบบโครงการ หมวด 300 กิจกรรมโคกหนองนา (ม.ศพพ),D-HOPE(แม่ทะ) นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
27
11:28:56 2021-01-05
6
ส่งแบบประเมินผลโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานฯ งบปี 2564 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
35
17:10:36 2020-12-22
7
Merziuz Merziuz สารสนเทศฯ แม่ทะ
13
11:58:51 2020-12-12
8
Merziuz Merziuz อำนวยการ แม่เมาะ
11
09:21:03 2020-12-12
9
Merziuz Merziuz ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
12
05:55:04 2020-12-12
10
แผนปฏิบัติการ ปี2564 อ.สบปราบ ปวรณนต์ อินลวง ยุทธศาสตร์ฯ สบปราบ
18
11:28:13 2020-12-09
11
แผนปฏิบัติการ ปี 2564 อำเภอเสริมงาม นางสาวเกสร คำไวโย ยุทธศาสตร์ฯ เสริมงาม
14
09:52:43 2020-12-09
12
แผนปฏิบัติการ ปี 2564 อำเภอเสริมงาม นางสาวเกสร คำไวโย ยุทธศาสตร์ฯ เสริมงาม
10
11:48:19 2020-12-08
13
แผนปฏิบัติการ ปี 2564 อำเภอเสริมงาม นางสาวเกสร คำไวโย ยุทธศาสตร์ฯ เสริมงาม
9
11:48:12 2020-12-08
14
แผนปฏิบัติการ ปี 2564 อำเภอเสริมงาม นางสาวเกสร คำไวโย ยุทธศาสตร์ฯ เสริมงาม
11
11:45:54 2020-12-08
15
แผนปฏิบัติการฯ ปี 64 อ.เมืองปาน ภัทธิญา สดชื่น ยุทธศาสตร์ฯ เมืองปาน
16
10:56:10 2020-12-08
16
แบบโครงการหมวด 300 กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
36
16:58:41 2020-12-07
17
แผนปฏิบัติการฯหมวด 300 ปี 2564 อ.เกาะคา ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
19
12:15:21 2020-12-07
18
รายละเอียดส่ิงที่ส่งมาด้วย หนังสือที่ ลป 0019.2/ว 27715 ลว.2 ธ.ค.63 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
27
10:40:16 2020-12-04
19
ส่งเอกสารแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2564 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
34
14:33:42 2020-12-03
20
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 10/2563 สพอ.วังเหนือ สุพจน์ จันตะมะ อำนวยการ วังเหนือ
10
13:25:58 2020-12-02
21
รายงานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน 10/2563 นางสาวเกสร คำไวโย อำนวยการ เสริมงาม
11
16:48:29 2020-12-01
22
รายงานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน 10/2563 นางสาวอภิญญา บัวละวงค์ อำนวยการ แม่เมาะ
15
11:37:57 2020-12-01
23
ห้างฉัตร ส่ง รายงานการประชุมกรม ครั้งที่10/2563 ห้างฉัตร อำนวยการ ห้างฉัตร
15
16:40:31 2020-11-30
24
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 10/2563 สพอ.แม่ทะ อำนวยการ แม่ทะ
14
13:44:41 2020-11-30
25
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรม 10/2563 ปวรณนต์ อินลวง อำนวยการ สบปราบ
17
13:14:53 2020-11-30
26
รายงานปลูกผักระยะที่ 2 อำเภอเกาะคา กิจกรรมที่ 3 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เกาะคา
14
14:05:45 2020-11-23
27
รายงานปลูกผักระยะที่ 2 อำเภอเกาะคา กิจกรรมที่ 5 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เกาะคา
13
13:27:32 2020-11-23
28
รายงานปลูกผักระยะที่ 2 อำเภอเกาะคา กิจกรรมที่ 4 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เกาะคา
13
15:24:36 2020-11-17
29
รายงานปลูกผักระยะที่ 2 อำเภอเกาะคา ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เกาะคา
13
15:23:50 2020-11-17
30
รายงานปลูกผักระยะที่ 2 อำเภอเกาะคา ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เกาะคา
13
15:22:58 2020-11-17
31
รายงานปลูกผักระยะที่ 2 อำเภอเเม่เมาะ นางสาวอภิญญา บัวละวงค์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
13
09:41:27 2020-11-13
32
รายงานคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 อำเภอห้างฉัตร สารสนเทศฯ ห้างฉัตร
15
18:05:38 2020-09-03
33
ประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 8/2563 อำเภอห้างฉัตร อำนวยการ ห้างฉัตร
17
17:37:00 2020-09-03
34
สรุปสาระสำคัญกรมฯ ครั้งที่ 8/2563 สพอ.แม่ทะ อำนวยการ แม่ทะ
13
16:21:10 2020-09-03
35
รายงานการประชุมกรมพัฒนาชุมชนครั้งที่ 8/2563 อำเภอเเม่เมาะ นางสาวอภิญญา บัวละวงค์ อำนวยการ แม่เมาะ
24
13:43:38 2020-09-03
36
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรม 8/2563 ปวรณนต์ อินลวง อำนวยการ สบปราบ
21
12:54:17 2020-09-03
37
แบบรายงานผลการดำเนินงาน "น้อมนำแนวพระราชดำริ ฯลฯ" นางสาวเกสร คำไวโย ส่งเสริมฯ เสริมงาม
19
10:42:35 2020-09-01
38
รายงานสรุปผลการประเมินความสุขมวลรวมฯปี 2563 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เกาะคา
14
09:46:06 2020-08-25
39
สรุปข้อมูลบันทึก BPM โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.เเม่เมาะ นางสาวอภิญญา บัวละวงค์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
14
13:29:22 2020-08-18
40
แบบรายงานผลการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกลุ่ม Facebook "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล" ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
15
11:01:27 2020-08-18
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]