ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
แบบตรวจสอบรายงานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง เสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ แม่ทะ
2
15:19:19 2018-02-20
2
รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของ สพอ.เมืองลำปาง นายฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
5
16:54:27 2018-02-16
3
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
6
21:14:58 2018-02-13
4
แบบบันทึกข้อมูลสัมมาชีพชุมชน (ทีมปราชญ์) นายฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
10
16:03:36 2018-02-06
5
ข้อมูลวิทยากรสัมมาชีพ ถาวร สพอ.เถิน ส่งเสริมฯ เถิน
12
12:59:01 2018-02-06
6
ส่งรายงานบันทึกข้อมูลวิทยากรปราชญ์ชุมชน นายฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
13
16:36:19 2018-02-02
7
แบบรายงานการติดตั้งโปรแกรม ESET Endpoint พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
12
15:22:38 2018-02-02
8
ส่งข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ 61 (คุณพี่สมัย) พงศธร ส่งเสริมฯ เมืองปาน
10
14:53:54 2018-02-02
9
หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ปี 2561 อ.แม่เมาะ นงค์รัก ภาคบุญ ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
13
21:10:03 2018-01-28
10
ส่งใหม่ หมู่บ้านท่องเที่ยวอำเภองาว ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
12
20:28:14 2018-01-28
11
ส่งใหม่ หมู่บ้านท่องเที่ยวอำเภองาว ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
12
20:27:44 2018-01-28
12
หมู่บ้านท่องเที่ยวอำเภองาว ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
9
20:25:15 2018-01-28
13
หมู่บ้านท่องเที่ยวอำเภองาว ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
11
20:24:34 2018-01-28
14
แจ้งชื่อ TDR/VDR/ ม.สารสนเทศ ปริศนา สายนะที สารสนเทศฯ งาว
11
16:55:31 2018-01-22
15
แบบสรุปรายชื่อผู้สมัคร CD-Talent(และเอกสารประกอบ) นงคราญ มาระเงิน อำนวยการ เมืองลำปาง
16
16:31:16 2018-01-19
16
ส่งรายละเอียดประกอบโครงการหมวด 300 ไตรมาส 2 อ.แม่ทะ บุษกร ยุทธศาสตร์ฯ แม่ทะ
25
11:13:05 2018-01-11
17
รายละเอี่ยดแนบท้ายโครงการ สนับสนุนกลุ่มครัวเรือนยากจน 8 กลุ่ม ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
20
07:06:10 2018-01-11
18
รายละเอี่ยดแนบท้ายโครงการ ไตรมาส 2 ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
21
06:48:44 2018-01-11
19
อ.งาว ส่งแบบสำรวจข้อมูล กข.คจ (เพิ่มเติม ม,3,5,6,8 ต.บ้านร้อง) ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
18
17:18:07 2018-01-10
20
เมืองปาน ส่งแบบสำรวจข้อมูล กข.คจ. จรัญ ส่งเสริมฯ เมืองปาน
15
16:30:49 2018-01-10
21
ข้อมูล กข.คจ.ให้ หน.อ้อม จาก อ.แม่ทะ อำนวย ส่งเสริมฯ แม่ทะ
32
11:56:59 2018-01-09
22
คู่มือการคัดเลือกกิจกรรมสารสนเทศดีเด่น ปี 2561 พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
21
10:27:05 2018-01-09
23
ภาพอบรมเว็บไซต์ พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
23
12:58:04 2017-12-25
24
แบบสำรวจ กข.คจ. อำนวย ส่งเสริมฯ แม่ทะ
26
12:45:40 2017-12-15
25
งาว แบบสำรวจ กข.คจ. ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
21
12:04:01 2017-12-13
26
แบบสำรวจข้อมูล กข.คจ. สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
15
10:18:51 2017-12-13
27
แบบสำรวจข้อมูล กข.คจ. สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
18
09:54:29 2017-12-13
28
แบบสำรวจข้อมูล ครัวเรือนเป้าหมาย กข.คจ.ที่ยืมเงินโครงการและยังค้างชำระเงินยืมจนถึงปัจจุบัน สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
21
13:27:44 2017-12-12
29
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(5) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
19
12:06:37 2017-12-12
30
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(4) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
14
12:05:56 2017-12-12
31
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(3) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
18
12:04:58 2017-12-12
32
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(2) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
15
12:04:03 2017-12-12
33
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(1) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
16
12:03:00 2017-12-12
34
สบปราบ แบบสำรวจครัวเรือนเป้าหมาย กข.คจ. อรุณศรี ใจมนต์ ส่งเสริมฯ สบปราบ
18
10:25:49 2017-12-12
35
อ.เกาะคา ส่งแบบสำรวจ กข.คจ. นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
19
10:09:24 2017-12-09
36
อ.เสริมงาม ส่งแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ สุภาพ ส่งเสริมฯ ส่งเสริมฯ
16
16:02:30 2017-12-08
37
ส่งรายละเอียดโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ) ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
17
13:56:11 2017-12-08
38
ส่งรายละเอียดโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นายฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
22
14:51:17 2017-12-04
39
คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
19
13:29:09 2017-12-04
40
ส่งแบบประเมิน ส่วน 1,2 และแบบสรุป กิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
37
09:32:40 2017-12-04
1 [ 2 ][ 3 ]