ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
mnimjaser mnimjaser orouabDDY
1
11:53:14 2021-08-01
2
สรุปสาระสำคัญประชุมกรมฯ ครั้งที่ 7/2564 สพอ.แม่ทะ อำนวยการ แม่ทะ
5
13:58:22 2021-07-29
3
สรุปสาระสำคัญประชุมกรมฯ ครั้งที่ 7/2564 สพอ.แม่ทะ อำนวยการ แม่ทะ
4
13:58:20 2021-07-29
4
สรุปสาระสำคัญประชุมกรมฯ ครั้งที่ 7/2564 สพอ.แม่ทะ อำนวยการ แม่ทะ
6
13:56:40 2021-07-29
5
สรุปการประชุมกรม ครั้งที่ 7/2564 ธัญญพัทธ์ สินทรัพย์ อำนวยการ เสริมงาม
4
13:27:50 2021-07-29
6
สรุปรายงานประชุมกรมฯครั้งที่ 7/2564 ฐานนท์ ภู่กองพัน อำนวยการ เกาะคา
6
13:25:13 2021-07-29
7
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่7/2564 นางกัญญารัตน์ กิ่งก้ำ อำนวยการ เมืองลำปาง
3
13:14:01 2021-07-29
8
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่7/2564 ปวรณนต์ อินลวง อำนวยการ ห้างฉัตร
6
11:32:18 2021-07-29
9
สรุปการรับฟังประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2564 นางสาวอภิญญา บัวละวงค์ อำนวยการ แม่เมาะ
11
14:14:23 2021-07-27
10
สรุปการรับฟังประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2564 นางสาวอภิญญา บัวละวงค์ อำนวยการ แม่เมาะ
15
14:09:51 2021-07-27
11
ส่งแบบหมวด 300 ไตรมาส 4 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
18
10:52:53 2021-07-22
12
Ter gerd Ryy Fu
8
19:52:23 2021-07-15
13
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 6/2564 สพอ.วังเหนือ สุพจน์ จันตะมะ อำนวยการ วังเหนือ
12
11:41:48 2021-07-01
14
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 6/2564 สพอ.วังเหนือ สุพจน์ จันตะมะ อำนวยการ วังเหนือ
9
11:36:49 2021-07-01
15
Merziuziy Merziuziy ส่งเสริมฯ ยุทธศาสตร์ฯ
8
16:21:45 2021-06-29
16
Merziuziy Merziuziy ส่งเสริมฯ ฝ่ายอำนวยการ
8
14:37:08 2021-06-29
17
สรุปรายงานประชุมกรมฯครั้งที่ 6/2564 ฐานนท์ ภู่กองพัน อำนวยการ เกาะคา
11
13:15:21 2021-06-29
18
สรุปสาระสำคัญประชุมกรมฯ ครั้งที่ 6/2564 วิลาสินี สินธู อำนวยการ ไม่ระบุ
18
16:43:37 2021-06-28
19
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่6/2564 ปวรณนต์ อินลวง อำนวยการ ห้างฉัตร
19
15:47:27 2021-06-28
20
สรุปสาระสำคัญประชุมกรมฯ ครั้งที่ 6/2564 สพอ.แม่ทะ อำนวยการ แม่ทะ
17
15:13:23 2021-06-28
21
สรุปสาระสำคัญประชุมกรมฯ ครั้งที่ 6/2564 สพอ.แม่ทะ อำนวยการ แม่ทะ
12
15:13:21 2021-06-28
22
สรุปสาระสำคัญประชุมกรมฯ ครั้งที่ 6/2564 สพอ.แม่ทะ อำนวยการ แม่ทะ
16
15:13:04 2021-06-28
23
สรุปสาระสำคัญประชุมกรมครั้งที่ 6/2564 อำเภอเเม่เมาะ นางสาวอภิญญา บัวละวงค์ อำนวยการ แม่เมาะ
16
13:21:43 2021-06-28
24
รายวัดประชารัฐสร้างสุข ปวรณนต์ อินลวง ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
15
15:08:26 2021-06-09
25
รายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 5/2564 สพอ.วังเหนือ สุพจน์ จันตะมะ อำนวยการ วังเหนือ
16
13:51:47 2021-05-27
26
สรุปสาระสำคัญประชุมกรมฯ ครั้งที่ 5/2564 วิลาสินี สินธู อำนวยการ แม่พริก
18
10:29:59 2021-05-27
27
สรุปประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2564 อ.เสริมงาม ธัญญพัทธ์ สินทรัพย์ อำนวยการ เสริมงาม
15
16:20:08 2021-05-25
28
สรุปสาระสำคัญประชุมกรมฯ ครั้งที่ 5/2564 สพอ.แม่ทะ อำนวยการ แม่ทะ
19
15:27:06 2021-05-25
29
สรุปรายงานประชุมกรมฯครั้งที่ 5/2564 ฐานนท์ ภู่กองพัน อำนวยการ เกาะคา
18
14:18:14 2021-05-25
30
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่5/2564 ปวรณนต์ อินลวง อำนวยการ ห้างฉัตร
23
14:14:15 2021-05-25
31
สรุปประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2564 อำเภอเเม่เมาะ นางสาวอภิญญา บัวละวงค์ อำนวยการ แม่เมาะ
20
11:50:37 2021-05-25
32
แบบรายงาน Pr มท.3 พ.ค.64 งาว ปิติภัทร มาทา สารสนเทศฯ งาว
17
21:57:44 2021-05-24
33
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1-3 หนังสือที่ ลป 0019.2/ว11574 ลว 7 พ.ค.64 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
35
12:18:46 2021-05-10
34
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 4/2564 อ.วังเหนือ กฤษฎา ง้าวกาเขียว อำนวยการ วังเหนือ
22
10:09:52 2021-04-27
35
สรุปประชุมกรม ครั้งที่ 4/2564 อ.เสริมงาม ธัญญพัทธ์ สินทรัพย์ อำนวยการ ไม่ระบุ
20
11:19:31 2021-04-26
36
อำเภอสบปราบ ส่งสรุปสาระสำคัญการประชุมกรม 4/2564 นันท์ธนัษฐ์ พรมผาม อำนวยการ สบปราบ
37
12:01:23 2021-04-24
37
อำเภอเกาะคา สรุปประชุมกรมฯครั้งที่4 ปี 2564 ฐานนท์ ภู่กองพัน อำนวยการ เกาะคา
23
09:57:02 2021-04-24
38
สรุปสาระสำคัญประชุมกรมฯ ครั้งที่ 4/2564 สพอ.แม่ทะ อำนวยการ แม่ทะ
23
17:09:36 2021-04-23
39
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่/2564 ปวรณนต์ อินลวง อำนวยการ ห้างฉัตร
27
16:19:32 2021-04-23
40
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 4/2564 อำเภอเเม่เมาะ นางสาวอภิญญา บัวละวงค์ อำนวยการ แม่เมาะ
30
16:06:17 2021-04-23
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]