ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
แบบบัญชีรายชื่อผู้ประสานงาน วิลาวรรณ อักษรวุฒิ ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
1
15:02:10 2019-10-18
2
รายงานการประชุมกรมฯ ผ่านTV พช.ครั้งที่ 10/2562 เดือนตุลาคม นางกัญญารัตน์ กิ่งก้ำ อำนวยการ เมืองลำปาง
0
14:28:18 2019-10-18
3
รายงานข้อสั่งการในการประชุมนายอำเภอ สุวาณี อินทร์แก้ว ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
0
07:43:40 2019-10-18
4
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม ศรันสนีย์ จักรบุญมา ส่งเสริมฯ งาว
0
12:44:49 2019-10-17
5
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ศรันสนีย์ จักรบุญมา ส่งเสริมฯ งาว
1
12:42:15 2019-10-17
6
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวด ๒ ตุลาคม ๖๒ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
0
09:02:46 2019-10-17
7
อ.อจ้ห่ม รายงานการสมัครจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
1
13:48:24 2019-10-16
8
รายงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สุพจน์ จันตะมะ สารสนเทศฯ วังเหนือ
1
10:42:36 2019-10-16
9
รายงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สุพจน์ จันตะมะ สารสนเทศฯ วังเหนือ
1
10:40:06 2019-10-16
10
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ 2 ตค.62 สุพจน์ จันตะมะ ส่งเสริมฯ วังเหนือ
1
10:38:40 2019-10-16
11
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวกฯ งวดที่ 2 เดือน ต.ค.2562 วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
0
12:48:38 2019-10-15
12
แบบรายงานการติดตามหนี้ประจำเดือน-ตค62 นงคราญ มาระเงิน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
1
18:06:11 2019-10-11
13
รายงานการรับสมัครจิตอาสา ๙๐๔ วปร งวด ๑๖ ตค ๖๒ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
3
17:04:06 2019-10-11
14
รายงานการรับสมัครจิตอาสา ๙๐๔ วปร งวด ๑๖ ตค ๖๒ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
1
17:03:24 2019-10-11
15
รายงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วิลาสินี สารสนเทศฯ แม่พริก
0
16:26:26 2019-10-10
16
ข้อสั่งการนายกเดือนตุลาคม 2562 อำนวย สารสนเทศฯ ห้างฉัตร
1
16:49:34 2019-10-09
17
รายงานข้อสังการนายกฯเดือนตุลาคม 2562 วิลาศ โชติจินดากุล สารสนเทศฯ แจ้ห่ม
0
15:13:49 2019-10-09
18
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนตุลาคม 2562 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
2
08:24:59 2019-10-09
19
รายงาน GIเดือน ต.ค.2562 วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
2
14:24:01 2019-10-07
20
รายงาน กอช.เดือนต.ต.2562 วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
1
14:22:27 2019-10-07
21
แผ่นพับแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
11
13:55:23 2019-10-07
22
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563- 2565) นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
15
13:50:45 2019-10-07
23
รายงานส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. กาญจนา อยู่ศิลป์ ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
1
15:30:18 2019-10-03
24
รายงานผลการรับสมัครสมาชิก กอช. อ.วน ส่งเสริมฯ วังเหนือ
3
14:53:19 2019-10-02
25
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ 1 ตค.62 สุพจน์ จันตะมะ ส่งเสริมฯ วังเหนือ
2
16:00:03 2019-10-01
26
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวกเดือนตุลาคม รอบที่ 1 อภิญญา บัวละวงค์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
2
15:47:40 2019-10-01
27
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ศรันสนีย์ จักรบุญมา ส่งเสริมฯ งาว
6
12:17:19 2019-10-01
28
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
2
11:26:03 2019-10-01
29
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
5
10:25:58 2019-10-01
1