ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 ของ สพอ.เมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
1
16:09:43 2018-06-19
2
รายงานแบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ เดือนมิถุนายน 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
0
15:33:26 2018-06-19
3
ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ อ.แม่ทะ นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ แม่ทะ
0
13:29:00 2018-06-19
4
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก อ.เเม่เมาะ รัตนา พุทธวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
0
08:55:31 2018-06-19
5
อำเภอเกาะคาส่งรายงานการประเมินค่างานตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด นางเพชรา ถ้ำทอง ส่งเสริมฯ เกาะคา
13
18:39:55 2018-06-12
6
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนมิถุนายน 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
5
13:08:23 2018-06-12
7
รายงาน กพ องแม่ทะ เสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ แม่ทะ
4
15:24:10 2018-06-11
8
รายงานสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนครัวเรือนยากจน แบบ2 เสกสรรค์ วรรณโวหาร สารสนเทศฯ แม่ทะ
2
15:20:14 2018-06-11
9
รายงานสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนครัวเรือนยากจน เสกสรรค์ วรรณโวหาร สารสนเทศฯ แม่ทะ
6
15:19:23 2018-06-11
10
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 เดือน มิถุนายน 2561 กาญจนา อยู่ศิลป์ อำนวยการ เมืองลำปาง
1
13:15:54 2018-06-11
11
รายงานปลูกต้นไม้ อำเภอเมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
1
12:11:25 2018-06-11
12
รายงาน กพ. วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
3
12:38:52 2018-06-10
13
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่5/2561 รัตนา พุทธวงศ์ อำนวยการ แม่เมาะ
3
16:06:44 2018-06-08
14
รายงานปลูกต้นไม้ อ.ห้างฉัตร ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
2
15:53:18 2018-06-08
15
รายงาน กพ วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
2
14:05:33 2018-06-08
16
องค์ความรู้ พอ. ปริศนา สายนะที สารสนเทศฯ งาว
4
13:16:15 2018-06-08
17
รายงาน กพ อ.ห้างฉัตร ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
5
10:21:09 2018-06-08
18
รายงาน กพ ศันสนีย์ คงเเจง ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
3
15:31:57 2018-06-07
19
รายงานแผน ผล ประจำเดือน พ.ค.2561 แม่เมาะ ศันสนีย์ คงเเจง ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
10
14:01:25 2018-06-07
20
ข้อมูลลงทะเบียน OTOP เดือนมิถุนายน 2561 cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
10
09:54:11 2018-06-07
21
บันทึกองค์ความรู้ พอ อ.ห้างฉัตร สารสนเทศฯ ห้างฉัตร
10
16:11:39 2018-06-06
22
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ สุรีรัตน์ ส่งเสริมฯ สบปราบ
2
15:28:38 2018-06-06
23
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
2
15:54:26 2018-06-04
24
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดวันที่ 5 มิ.ย. 61 กรรณิการ์ ส่งเสริมฯ เกาะคา
2
15:09:47 2018-06-04
25
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 05062561 พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
2
14:10:01 2018-06-04
26
บันทึกองค์ความรู้ (KM) พัฒนาการอำเภอเเม่เมาะ ู้อภิญญษ สารสนเทศฯ แม่เมาะ
11
12:11:00 2018-06-04
27
พรบ.อำนวยความสะดวก งวด5มิย.61 สุวาณี ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
3
10:24:02 2018-06-04
28
พรบ.อำนวยความสะดวก นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
2
10:11:12 2018-06-04
29
รายงานผลการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวด 5 มิ.ย. อ.เถิน สารสนเทศฯ เถิน
3
09:54:20 2018-06-04
30
รายงานผลการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
2
09:38:27 2018-06-04
31
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
3
07:53:14 2018-06-04
32
โครงการศึกษาวิจัยการดำเนินงาน กทบ ปี 2560 สุดารัตน์ ล่ำงาม ยุทธศาสตร์ฯ ยุทธศาสตร์ฯ
13
16:21:58 2018-06-01
33
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
3
16:09:56 2018-06-01
34
พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 1 มิถุนายน 2561 รัตนา พุทธวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
8
14:37:40 2018-06-01
35
พรบ.อำนวยความสะดวก นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
5
14:18:50 2018-06-01
36
ส่งแบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบโครงการ ONW ลำปาง นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
28
14:16:00 2018-06-01
37
ส่งร่างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำปาง นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
34
14:14:32 2018-06-01
38
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงมหาดไทย ไกรสร ส่งเสริมฯ แม่พริก
3
12:12:04 2018-05-30
39
รายงานใช้จ่ายงบประมาณ กรรณิการ์ อำนวยการ เกาะคา
8
10:47:55 2018-05-28
40
รายงานงบประมาณรายจ่าย กรรณิการ์ อำนวยการ เกาะคา
7
10:47:15 2018-05-28
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]