ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
แบบสำรวจ กข.คจ. อำนวย ส่งเสริมฯ แม่ทะ
0
12:45:40 2017-12-15
2
งาว แบบสำรวจ กข.คจ. ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
1
12:04:01 2017-12-13
3
แบบสำรวจข้อมูล กข.คจ. สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
0
10:18:51 2017-12-13
4
แบบสำรวจข้อมูล กข.คจ. สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
2
09:54:29 2017-12-13
5
แบบสำรวจข้อมูล ครัวเรือนเป้าหมาย กข.คจ.ที่ยืมเงินโครงการและยังค้างชำระเงินยืมจนถึงปัจจุบัน สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
5
13:27:44 2017-12-12
6
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(5) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
1
12:06:37 2017-12-12
7
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(4) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
2
12:05:56 2017-12-12
8
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(3) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
1
12:04:58 2017-12-12
9
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(2) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
1
12:04:03 2017-12-12
10
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(1) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
1
12:03:00 2017-12-12
11
สบปราบ แบบสำรวจครัวเรือนเป้าหมาย กข.คจ. อรุณศรี ใจมนต์ ส่งเสริมฯ สบปราบ
2
10:25:49 2017-12-12
12
อ.เกาะคา ส่งแบบสำรวจ กข.คจ. นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
2
10:09:24 2017-12-09
13
อ.เสริมงาม ส่งแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ สุภาพ ส่งเสริมฯ ส่งเสริมฯ
2
16:02:30 2017-12-08
14
ส่งรายละเอียดโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ) ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
2
13:56:11 2017-12-08
15
ส่งรายละเอียดโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นายฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
7
14:51:17 2017-12-04
16
คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
6
13:29:09 2017-12-04
17
ส่งแบบประเมิน ส่วน 1,2 และแบบสรุป กิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
19
09:32:40 2017-12-04
18
ส่งแนวทางประเมินกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
14
09:31:11 2017-12-04
19
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 รัตนาภรณ์ ทุกอำเภอ ฝ่ายอำนวยการ
5
10:49:14 2017-11-30
20
รายงานรายวันลงทะเบียนตลาดนัด 10-29 พ.ย.60 ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
3
00:54:34 2017-11-30
21
รายงานลงทะเบียนตลาดนัด ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
2
00:53:26 2017-11-30
22
ส่งรายละเอียดแนบ300สตรีแม่ทะ บุษกร ส่งเสริมฯ แม่ทะ
3
11:57:59 2017-11-29
23
รายงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯอ.แม่ทะ บุษกร สารสนเทศฯ แม่ทะ
5
12:08:20 2017-11-28
24
โปรแกรม sessioncall พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
7
13:53:03 2017-11-27
25
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
8
15:20:21 2017-11-24
26
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
6
13:54:36 2017-11-24
27
อ.ห้างฉัตร ส่งภาพ ข้าราชการ อ.ห้างฉัตร อำนวยการ ห้างฉัตร
3
13:31:44 2017-11-24
28
แบบประเมินผลการจัดเวทีในหมู่บ้าน SEP : way of life ไกรสร บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
9
14:04:54 2017-11-23
29
แบบประเมินผลการจัดเวทีในหมู่บ้าน Sep : way of life สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
14
23:12:29 2017-11-22
30
ส่งไฟล์นำเสนอทุกกลุ่มงาน ประชุม จนท.พช.22 พ.ย.60 นันทนา ยุทธศาสตร์ฯ ยุทธศาสตร์ฯ
30
21:50:25 2017-11-22
31
การทบทวนหมู่บ้านเป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง นางวิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
10
13:16:43 2017-11-21
32
การทบทวนหมู่บ้านเป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนฯ นางวิล่าศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
4
09:52:57 2017-11-21
33
ส่งรายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยว Otop ตามแนวประชารัฐ สุดารัตน์ ยุทธศาสตร์ฯ สบปราบ
3
09:12:50 2017-11-21
34
ทบทวนรายชื่อหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน อ.เสริมงาม พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
6
16:08:54 2017-11-20
35
รายงานทุนเด็กมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ นฤมล เวชสุภา ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
0
16:08:19 2017-11-20
36
แบบประเมิน sep ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
4
15:41:18 2017-11-20
37
กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (งบเหล่ากาชาด) _ อ.แม่เมาะ นงค์รัก ภาคบุญ สารสนเทศฯ แม่เมาะ
4
10:42:13 2017-11-19
38
ส่งรายละเอียดประกอบโครงการหมวด 300 ปี 2561_อ.แม่เมาะ นงค์รัก ภาคบุญ ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
4
23:50:16 2017-11-18
39
ส่งแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2561_อ.แม่เมาะ นงค์รัก ภาคบุญ ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
2
23:49:24 2017-11-18
40
กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของอำเภอ ไกรสร ยุทธศาสตร์ฯ แม่พริก
1
12:36:25 2017-11-17
1 [ 2 ][ 3 ]