ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
อ.เมืองลำปาง รายงานยอดผ้าป่่ากองทุนพัฒนาเด้กชนบท ครั้งที่ 1 นางกัญญารัตน์ กิ่งก้ำ ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
0
17:39:58 2019-03-19
2
รายงานประเด็นข้อสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรี พรพิมล ยุทธศาสตร์ฯ เสริมงาม
0
15:28:18 2019-03-19
3
รายงานประเด็นข้อสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรี วิลาสินี ทิมวงศ์ ยุทธศาสตร์ฯ แม่พริก
0
15:08:59 2019-03-19
4
รายงานการขับเคลื่อนส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
0
16:31:04 2019-03-18
5
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ ๒ ทันตา เถกิงกาญจน์ ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
0
20:17:48 2019-03-15
6
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนมีนาคม 2562 (เพิ่มเติม) ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
2
15:28:35 2019-03-15
7
แบบบันทึกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 อำเภอเมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
0
14:30:12 2019-03-15
8
แบบรายงานข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ประโยชน์ ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
0
15:04:18 2019-03-14
9
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
0
15:02:52 2019-03-14
10
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก มี.ค 62 รอบที่ 2 เบญจ อินดาวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่ทะ
0
11:12:14 2019-03-14
11
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนมีนาคม 2562 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
0
16:54:57 2019-03-12
12
ข้อสั่งการนายกฯตามมติ ครม. วิลาศ โชติจินดากุล สารสนเทศฯ วังเหนือ
1
15:30:56 2019-03-12
13
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
0
15:30:19 2019-03-12
14
ห้างฉัตร สรุปสาระสำคัญ ประชุมกรม 6 มี.ค.62 นฤมล อำนวยการ ห้างฉัตร
5
18:33:54 2019-03-08
15
รายงานประชุมกรมฯ ครั้งที่ 3 เบญจ อินดาวงศ์ อำนวยการ แม่ทะ
9
17:00:48 2019-03-07
16
สรุปการรับชมรับฟังการประชุมกรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ กัญญารัตน์ กิ่งก้ำ อำนวยการ เมืองลำปาง
8
15:42:04 2019-03-07
17
พรบ อำนวยความสะดวก เบญจ อินดาวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่ทะ
3
11:22:44 2019-03-07
18
รายงานนวัตวิถี แจ้ห่ม วชิรา ตระกูลมั่งมูล ยุทธศาสตร์ฯ แจ้ห่ม
4
10:41:33 2019-03-07
19
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
6
15:20:58 2019-03-05
20
รายงานนวัตวิถี อ.เถิน กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ยุทธศาสตร์ฯ เถิน
6
09:46:29 2019-03-05
21
พรบ.อำนวยความสะดวก กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ เถิน
4
09:34:58 2019-03-05
22
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ ๑ ทันตา เถกิงกาญจน์ ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
4
23:05:02 2019-03-04
23
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ ๑ ทันตา เถกิงกาญจน์ ส่งเสริมฯ ไม่ระบุ
4
23:04:19 2019-03-04
24
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
4
16:41:46 2019-03-04
25
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ศรันสนีย์ จักรบุญมา ส่งเสริมฯ งาว
4
16:35:22 2019-03-04
26
รายการ พรบใอำนวยความสะดวก รอบที่ 1 มีนาคม 2562 รัตนา พุทธวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
4
09:43:37 2019-03-04
27
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ ๑ ทันตา เถกิงกาญจน์ ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
4
00:01:16 2019-03-02
28
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
4
12:29:24 2019-03-01
29
รายงานการประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อำเภอเเม่เมาะ) รัตนา พุทธวงศ์ สารสนเทศฯ แม่เมาะ
3
15:10:06 2019-02-24
30
ทะเบียนข้อมูลคอมฯที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเเละติดตั้งESET Endpoint เบญจ อินดาวงศ์ สารสนเทศฯ แม่ทะ
8
12:53:19 2019-02-22
31
พรบ.อำนวยความสะดวก กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ เถิน
4
10:35:15 2019-02-21
32
การส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด เบญจ อินดาวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่ทะ
7
15:02:03 2019-02-20
33
พรบ.อำนวยความสะดวก ศรันสนีย์ จักรบุญมา ส่งเสริมฯ งาว
4
09:40:38 2019-02-20
34
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
5
15:20:58 2019-02-15
35
การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ 2/2562 เบญจ อินดาวงศ์ สารสนเทศฯ แม่ทะ
6
17:13:22 2019-02-14
36
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
6
16:03:37 2019-02-14
37
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ก.พ. 62 รอบที่ 2 เบญจ อินดาวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่ทะ
6
13:38:02 2019-02-14
38
รายงานการขับเคลื่อนส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ ทันตา เถกิงกาญจน์ ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
18
08:56:45 2019-02-13
39
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ ๒ ทันตา เถกิงกาญจน์ ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
5
08:47:44 2019-02-13
40
ข้อสั่งการนายกฯตามมติ ครม. วิลาศ โชติจินดากุล สารสนเทศฯ วังเหนือ
9
14:39:02 2019-02-12
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]