ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
องค์ความรู้ พอ. ปริศนา สายนะที สารสนเทศฯ งาว
31
13:16:15 2018-06-08
2
รายงาน กพ อ.ห้างฉัตร ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
29
10:21:09 2018-06-08
3
รายงาน กพ ศันสนีย์ คงเเจง ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
30
15:31:57 2018-06-07
4
รายงานแผน ผล ประจำเดือน พ.ค.2561 แม่เมาะ ศันสนีย์ คงเเจง ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
38
14:01:25 2018-06-07
5
ข้อมูลลงทะเบียน OTOP เดือนมิถุนายน 2561 cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
38
09:54:11 2018-06-07
6
บันทึกองค์ความรู้ พอ อ.ห้างฉัตร สารสนเทศฯ ห้างฉัตร
35
16:11:39 2018-06-06
7
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ สุรีรัตน์ ส่งเสริมฯ สบปราบ
29
15:28:38 2018-06-06
8
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
26
15:54:26 2018-06-04
9
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดวันที่ 5 มิ.ย. 61 กรรณิการ์ ส่งเสริมฯ เกาะคา
25
15:09:47 2018-06-04
10
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 05062561 พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
25
14:10:01 2018-06-04
11
บันทึกองค์ความรู้ (KM) พัฒนาการอำเภอเเม่เมาะ ู้อภิญญษ สารสนเทศฯ แม่เมาะ
32
12:11:00 2018-06-04
12
พรบ.อำนวยความสะดวก งวด5มิย.61 สุวาณี ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
28
10:24:02 2018-06-04
13
พรบ.อำนวยความสะดวก นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
30
10:11:12 2018-06-04
14
รายงานผลการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวด 5 มิ.ย. อ.เถิน สารสนเทศฯ เถิน
35
09:54:20 2018-06-04
15
รายงานผลการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
27
09:38:27 2018-06-04
16
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
27
07:53:14 2018-06-04
17
โครงการศึกษาวิจัยการดำเนินงาน กทบ ปี 2560 สุดารัตน์ ล่ำงาม ยุทธศาสตร์ฯ ยุทธศาสตร์ฯ
44
16:21:58 2018-06-01
18
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
28
16:09:56 2018-06-01
19
พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 1 มิถุนายน 2561 รัตนา พุทธวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
34
14:37:40 2018-06-01
20
พรบ.อำนวยความสะดวก นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
64
14:18:50 2018-06-01
21
ส่งแบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบโครงการ ONW ลำปาง นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
54
14:16:00 2018-06-01
22
ส่งร่างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลำปาง นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
64
14:14:32 2018-06-01
23
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงมหาดไทย ไกรสร ส่งเสริมฯ แม่พริก
29
12:12:04 2018-05-30
24
รายงานใช้จ่ายงบประมาณ กรรณิการ์ อำนวยการ เกาะคา
35
10:47:55 2018-05-28
25
รายงานงบประมาณรายจ่าย กรรณิการ์ อำนวยการ เกาะคา
35
10:47:15 2018-05-28
26
รายงานพรบ.อำนวยความสะดวก กรรณิการ์ อำนวยการ เกาะคา
28
10:46:13 2018-05-28
27
รายงานแผน-ผลเดือน พ.ค. กรรณิการ์ ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
39
10:44:39 2018-05-28
28
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
31
14:55:44 2018-05-25
29
รายงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิลาสินี ทิมวงศ์ อำนวยการ แม่พริก
30
14:47:51 2018-05-25
30
รายงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สุทัศน์ ไชยลังกา อำนวยการ แจ้ห่ม
30
14:00:07 2018-05-25
31
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ นฤมล เวชสุภา ไม่ระบุ ห้างฉัตร
31
13:52:02 2018-05-25
32
รายงานคอมฯแม่ทะ บุษกร ก๋อนสืบ อำนวยการ แม่ทะ
33
11:56:47 2018-05-25
33
รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ของ สพอ.เสริมงาม พรพิมล ยุทธศาสตร์ฯ เสริมงาม
41
11:19:35 2018-05-25
34
รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์อำเภอเมือง cdd อำนวยการ เมืองลำปาง
39
09:35:42 2018-05-25
35
รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน cdd สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
35
10:56:05 2018-05-24
36
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 17052561 พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
35
16:15:24 2018-05-22
37
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 05052561 พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
33
16:15:06 2018-05-22
38
ส่งไฟล์เอกสารแนบหนังสือจังหวัด(รอการลงนาม) นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
73
17:40:39 2018-05-18
39
ส่งไฟล์เอกสารแนบหนังสือจังหวัด(รอการลงนาม) นันทนา อ ยุทธศาสตร์ฯ ไม่ระบุ
57
17:39:35 2018-05-18
40
ส่งคู่มือบริหาร OTOP นวัตวิถี(17 พ.ค.61) นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
45
11:31:18 2018-05-18
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]