ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 เดือน พฤษภาคม 2561 กาญจนา อยู่ศิลป์ อำนวยการ เมืองลำปาง
38
14:16:10 2018-05-15
2
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
37
13:36:40 2018-05-15
3
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารํฐ ดวงพร เลิศลำหวาน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
39
13:18:07 2018-05-15
4
รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ของ สพอ.เมืองลำปาง นายฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
30
10:22:31 2018-05-15
5
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนพฤษภาคม 2561 นายฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
27
10:19:43 2018-05-15
6
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
36
12:57:58 2018-05-12
7
รายงานการดำเนินการคลินิกผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ดวงพร เลิศลำหวาน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
38
16:45:45 2018-05-11
8
รายงานการขับเคลื่อนส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ ดวงพร เลิศลำหวาน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
37
16:43:33 2018-05-11
9
รายงานแผน ผล ประจำเดือน พ.ค.2561 แม่เมาะ นงค์รัก ภาคบุญ ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
37
16:29:30 2018-05-11
10
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ค.2561 นงค์รัก ภาคบุญ อำนวยการ แม่เมาะ
31
16:28:45 2018-05-11
11
รายงานแผน ผล ประจำเดือน พ.ค.2561 นงค์รัก ภาคบุญ ยุทธศาสตร์ฯ ไม่ระบุ
38
16:21:06 2018-05-11
12
ไฟล์เอกสารและนำเสนอประชุม จนท.พช.9 พ.ค.61 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
57
10:00:18 2018-05-10
13
แบบรายงานโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน (เฉพาะที่พัฒนาได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
48
19:37:58 2018-05-09
14
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือนพฤษภาคม พรพิมล อำนวยการ เสริมงาม
36
10:59:30 2018-05-07
15
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
56
04:26:39 2018-05-04
16
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
49
13:10:04 2018-05-03
17
อำเภอเมืองลำปาง ส่งแบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน เพิ่มเติม ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
45
15:03:12 2018-05-02
18
Km บุษกร ก๋อนสืบ สารสนเทศฯ แม่ทะ
43
11:10:08 2018-05-02
19
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3-4 ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
43
09:42:43 2018-04-30
20
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3-4 และแผนปฏิบัติการ ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
42
09:41:02 2018-04-30
21
รายงานผลเบิกจ่ายเงิน เม.ย.2561 นงค์รัก ภาคบุญ อำนวยการ แม่เมาะ
50
21:13:30 2018-04-26
22
รายงานใช้จ่ายงบประมาณ กาญจนา อยู่ศิลป์ อำนวยการ เมืองลำปาง
44
09:20:44 2018-04-26
23
แผน-ผลการปฏิบัติงาน สพอ.เกาะคา กรรณิการ์ ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
37
15:31:18 2018-04-24
24
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ กรรณิการ์ ส่งเสริมฯ เกาะคา
47
15:10:31 2018-04-24
25
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 พรพิมล อำนวยการ เสริมงาม
45
10:47:15 2018-04-24
26
คร.ตกเกณฑ์งบ ผวจ.61 นัดดา สารสนเทศฯ งาว
36
20:24:12 2018-04-23
27
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือน นงคราญ มาระเงิน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
44
17:12:02 2018-04-23
28
รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน นงคราญ มาระเงิน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
43
16:46:43 2018-04-23
29
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
44
13:49:49 2018-04-20
30
บันทึกองค์ความรู้อำเภอเมืองลำปาง cdd สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
42
13:36:44 2018-04-20
31
เอกสารแนบหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ไตรมาส 3-4(ส่งใหม่) นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
64
14:38:12 2018-04-18
32
เอกสารแนบหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ไตรมาส 3-4 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
56
14:00:15 2018-04-18
33
แผน-ผลการปฏิบัติงาน สพอ.แม่เมาะ นงค์รัก ภาคบุญ ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
44
11:31:12 2018-04-18
34
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก นงค์รัก ภาคบุญ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
38
11:12:20 2018-04-18
35
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 17042561 พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
39
14:16:50 2018-04-17
36
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 05042561 พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
45
14:16:17 2018-04-17
37
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ของ สพอ ประจำเดือน พรพิมล ยุทธศาสตร์ฯ เสริมงาม
41
14:05:37 2018-04-17
38
อำเภอเมืองลำปาง รายงานแบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน เพิ่มเติม นายฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
42
12:09:15 2018-04-17
39
รายงานแผนผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2561 นายฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
32
12:06:02 2018-04-17
40
อำเภอเมืองลำปาง แบบรายงานตามข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีฯเดือนเมษายน 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
54
11:51:26 2018-04-17
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]