ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
อำเภอเมืองลำปาง ส่งแบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
37
15:30:39 2018-04-11
2
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 นางวิลาศ โชติจินดากุล อำนวยการ วังเหนือ
38
22:26:44 2018-04-09
3
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ นางวิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
41
22:25:16 2018-04-09
4
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ฐานนท์ ภู่กองพันธ์ ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
42
15:02:04 2018-04-05
5
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ฐานนท์ ภู่กองพันธ์ ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
37
14:24:33 2018-04-05
6
รายงานแผนผลการปฏิบัติงานประจำเดือน นายฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
51
15:59:30 2018-03-12
7
เบิกจ่ายเงินแม่ทะ มี.ค.61 น.ส.บุษกร ก๋อนสืบ อำนวยการ แม่ทะ
58
10:00:50 2018-03-09
8
รายงานปราชญ์ชุมชน นายฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
58
14:41:49 2018-03-07
9
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
53
14:19:56 2018-03-05
10
แบบตรวจสอบรายงานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง เสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ แม่ทะ
59
15:19:19 2018-02-20
11
รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของ สพอ.เมืองลำปาง นายฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
66
16:54:27 2018-02-16
12
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
72
21:14:58 2018-02-13
13
แบบบันทึกข้อมูลสัมมาชีพชุมชน (ทีมปราชญ์) นายฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
78
16:03:36 2018-02-06
14
ข้อมูลวิทยากรสัมมาชีพ ถาวร สพอ.เถิน ส่งเสริมฯ เถิน
77
12:59:01 2018-02-06
15
ส่งรายงานบันทึกข้อมูลวิทยากรปราชญ์ชุมชน นายฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
74
16:36:19 2018-02-02
16
แบบรายงานการติดตั้งโปรแกรม ESET Endpoint พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
84
15:22:38 2018-02-02
17
ส่งข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ 61 (คุณพี่สมัย) พงศธร ส่งเสริมฯ เมืองปาน
88
14:53:54 2018-02-02
18
หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ปี 2561 อ.แม่เมาะ นงค์รัก ภาคบุญ ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
86
21:10:03 2018-01-28
19
ส่งใหม่ หมู่บ้านท่องเที่ยวอำเภองาว ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
85
20:28:14 2018-01-28
20
ส่งใหม่ หมู่บ้านท่องเที่ยวอำเภองาว ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
88
20:27:44 2018-01-28
21
หมู่บ้านท่องเที่ยวอำเภองาว ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
94
20:25:15 2018-01-28
22
หมู่บ้านท่องเที่ยวอำเภองาว ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
72
20:24:34 2018-01-28
23
แจ้งชื่อ TDR/VDR/ ม.สารสนเทศ ปริศนา สายนะที สารสนเทศฯ งาว
72
16:55:31 2018-01-22
24
แบบสรุปรายชื่อผู้สมัคร CD-Talent(และเอกสารประกอบ) นงคราญ มาระเงิน อำนวยการ เมืองลำปาง
89
16:31:16 2018-01-19
25
ส่งรายละเอียดประกอบโครงการหมวด 300 ไตรมาส 2 อ.แม่ทะ บุษกร ยุทธศาสตร์ฯ แม่ทะ
93
11:13:05 2018-01-11
26
รายละเอี่ยดแนบท้ายโครงการ สนับสนุนกลุ่มครัวเรือนยากจน 8 กลุ่ม ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
81
07:06:10 2018-01-11
27
รายละเอี่ยดแนบท้ายโครงการ ไตรมาส 2 ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
91
06:48:44 2018-01-11
28
อ.งาว ส่งแบบสำรวจข้อมูล กข.คจ (เพิ่มเติม ม,3,5,6,8 ต.บ้านร้อง) ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
96
17:18:07 2018-01-10
29
เมืองปาน ส่งแบบสำรวจข้อมูล กข.คจ. จรัญ ส่งเสริมฯ เมืองปาน
76
16:30:49 2018-01-10
30
ข้อมูล กข.คจ.ให้ หน.อ้อม จาก อ.แม่ทะ อำนวย ส่งเสริมฯ แม่ทะ
94
11:56:59 2018-01-09
31
คู่มือการคัดเลือกกิจกรรมสารสนเทศดีเด่น ปี 2561 พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
79
10:27:05 2018-01-09
32
ภาพอบรมเว็บไซต์ พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
85
12:58:04 2017-12-25
33
แบบสำรวจ กข.คจ. อำนวย ส่งเสริมฯ แม่ทะ
95
12:45:40 2017-12-15
34
งาว แบบสำรวจ กข.คจ. ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
85
12:04:01 2017-12-13
35
แบบสำรวจข้อมูล กข.คจ. สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
81
10:18:51 2017-12-13
36
แบบสำรวจข้อมูล กข.คจ. สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
86
09:54:29 2017-12-13
37
แบบสำรวจข้อมูล ครัวเรือนเป้าหมาย กข.คจ.ที่ยืมเงินโครงการและยังค้างชำระเงินยืมจนถึงปัจจุบัน สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
80
13:27:44 2017-12-12
38
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(5) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
79
12:06:37 2017-12-12
39
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(4) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
90
12:05:56 2017-12-12
40
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(3) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
82
12:04:58 2017-12-12
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ]