ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(2) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
74
12:04:03 2017-12-12
2
อ.เกาะคาส่งรายงานครัวเรือนกขคจ. เพิ่มเติม(1) นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
86
12:03:00 2017-12-12
3
สบปราบ แบบสำรวจครัวเรือนเป้าหมาย กข.คจ. อรุณศรี ใจมนต์ ส่งเสริมฯ สบปราบ
75
10:25:49 2017-12-12
4
อ.เกาะคา ส่งแบบสำรวจ กข.คจ. นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ เกาะคา
77
10:09:24 2017-12-09
5
อ.เสริมงาม ส่งแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ สุภาพ ส่งเสริมฯ ส่งเสริมฯ
73
16:02:30 2017-12-08
6
ส่งรายละเอียดโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ) ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
88
13:56:11 2017-12-08
7
ส่งรายละเอียดโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นายฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
86
14:51:17 2017-12-04
8
คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
130
13:29:09 2017-12-04
9
ส่งแบบประเมิน ส่วน 1,2 และแบบสรุป กิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
96
09:32:40 2017-12-04
10
ส่งแนวทางประเมินกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561 นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
88
09:31:11 2017-12-04
11
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 รัตนาภรณ์ ทุกอำเภอ ฝ่ายอำนวยการ
75
10:49:14 2017-11-30
12
รายงานรายวันลงทะเบียนตลาดนัด 10-29 พ.ย.60 ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
82
00:54:34 2017-11-30
13
รายงานลงทะเบียนตลาดนัด ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
64
00:53:26 2017-11-30
14
ส่งรายละเอียดแนบ300สตรีแม่ทะ บุษกร ส่งเสริมฯ แม่ทะ
70
11:57:59 2017-11-29
15
รายงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯอ.แม่ทะ บุษกร สารสนเทศฯ แม่ทะ
72
12:08:20 2017-11-28
16
โปรแกรม sessioncall พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
72
13:53:03 2017-11-27
17
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
75
15:20:21 2017-11-24
18
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
72
13:54:36 2017-11-24
19
อ.ห้างฉัตร ส่งภาพ ข้าราชการ อ.ห้างฉัตร อำนวยการ ห้างฉัตร
68
13:31:44 2017-11-24
20
แบบประเมินผลการจัดเวทีในหมู่บ้าน SEP : way of life ไกรสร บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
80
14:04:54 2017-11-23
21
แบบประเมินผลการจัดเวทีในหมู่บ้าน Sep : way of life สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
82
23:12:29 2017-11-22
22
ส่งไฟล์นำเสนอทุกกลุ่มงาน ประชุม จนท.พช.22 พ.ย.60 นันทนา ยุทธศาสตร์ฯ ยุทธศาสตร์ฯ
96
21:50:25 2017-11-22
23
การทบทวนหมู่บ้านเป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง นางวิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
76
13:16:43 2017-11-21
24
การทบทวนหมู่บ้านเป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนฯ นางวิล่าศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
69
09:52:57 2017-11-21
25
ส่งรายชื่อหมู่บ้านท่องเที่ยว Otop ตามแนวประชารัฐ สุดารัตน์ ยุทธศาสตร์ฯ สบปราบ
70
09:12:50 2017-11-21
26
ทบทวนรายชื่อหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน อ.เสริมงาม พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
69
16:08:54 2017-11-20
27
รายงานทุนเด็กมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ นฤมล เวชสุภา ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
67
16:08:19 2017-11-20
28
แบบประเมิน sep ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
64
15:41:18 2017-11-20
29
กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (งบเหล่ากาชาด) _ อ.แม่เมาะ นงค์รัก ภาคบุญ สารสนเทศฯ แม่เมาะ
88
10:42:13 2017-11-19
30
ส่งรายละเอียดประกอบโครงการหมวด 300 ปี 2561_อ.แม่เมาะ นงค์รัก ภาคบุญ ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
66
23:50:16 2017-11-18
31
ส่งแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2561_อ.แม่เมาะ นงค์รัก ภาคบุญ ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
62
23:49:24 2017-11-18
32
กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของอำเภอ ไกรสร ยุทธศาสตร์ฯ แม่พริก
71
12:36:25 2017-11-17
33
อ.งาวส่งรายละเอียดโครงการ ตลาดนัด ปริศนา สายนะที ส่งเสริมฯ งาว
69
12:34:04 2017-11-17
34
แผน_รายละเอียดแนบท้าย ยุทธฯ 2561 สุดารัตน์ ยุทธศาสตร์ฯ สบปราบ
60
16:01:10 2017-11-16
35
อ.ห้างฉัตร รายละเอียดงบประมาณโครงการปี 2561 สุวาณี ยุทธศาสตร์ฯ ห้างฉัตร
70
13:40:32 2017-11-16
36
อ.เกาะคาส่งรายละเอียดแนบท้ายหมวด 300 งบประมาณปี 2561 วิลาวรรณ ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
60
13:34:54 2017-11-16
37
อำเภองาว. รายละเอียด หมวด 300 งบฯ ปี 2561 ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
59
21:24:51 2017-11-15
38
อำเภองาว.แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2561 ไตรมาส 1-2 นางปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
62
21:23:08 2017-11-15
39
แผนปฏิบัติการ ปี61อ.ห้างฉัตร สุวาณี ยุทธศาสตร์ฯ ห้างฉัตร
75
20:10:28 2017-11-15
40
รายละเอียดงบประมาณโครงการฯ อำเภอเมืองลำปางปี 61(เพิ่มเติม) ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
68
15:22:23 2017-11-15
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ]