ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
(แก้ไขใหม่)แผนปฏิบัติการ อำเภอเมืองลำปางปี 61 ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
109
15:07:38 2017-11-15
2
2 อ.เมืองปาน รายการวัสดุ หมวด 300 ปี 61 พงศธร ยุทธศาสตร์ฯ เมืองปาน
66
14:07:17 2017-11-15
3
1 อ.เมืองปาน แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2561 ไตรมาส 1-2 พงศธร ยุทธศาสตร์ฯ เมืองปาน
71
14:06:48 2017-11-15
4
1 อ.เมืองปาน แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2561 ไตรมาส 1-2 พงศธร ส่งเสริมฯ เมืองปาน
61
14:05:49 2017-11-15
5
แผนปฏิบัติการ อ.เกาะคา ปี 2561 วิลาวรรณ ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
59
10:18:07 2017-11-15
6
(แก้ไขใหม่)แบบรับรองหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
60
09:09:42 2017-11-15
7
รับรองข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
62
08:48:05 2017-11-15
8
แบบรายงานครัวเรือน โครงการลำปาง ปันสุข ด้านที่อยุ่อาศัย งบของกาชาดจังหวัด พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
62
19:14:14 2017-11-14
9
แบบสรุปการลงทะเบียนตลาดประชารัฐ141160 ศันสนีย์ คงแจง ส่งเสริมฯ แม่พริก
59
16:05:19 2017-11-14
10
แบบลงทะเบียนตลาดประชารัฐ6 ศันสนีย์ คงแจง ส่งเสริมฯ แม่พริก
63
16:04:18 2017-11-14
11
แบบลงทะเบียนตลาดประชารัฐ5 ศันสนีย์ คงแจง ส่งเสริมฯ แม่พริก
66
16:03:45 2017-11-14
12
แบบลงทะเบียนตลาดประชารัฐ4 ศันสนีย์ คงแจง ส่งเสริมฯ แม่พริก
63
16:03:05 2017-11-14
13
แบบลงทะเบียนตลาดประชารัฐ3 ศันสนีย์ คงแจง ส่งเสริมฯ แม่พริก
63
16:02:22 2017-11-14
14
แบบลงทะเบียนตลาดประชารัฐ2 ศันสนีย์ คงแจง ส่งเสริมฯ แม่พริก
66
16:01:41 2017-11-14
15
แบบลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ศันสนีย์ คงแจง ส่งเสริมฯ แม่พริก
69
16:00:52 2017-11-14
16
อำเภอเถิน รายละเอียดงบประมาณ ปี 2561 ไตรมาส 1-2 อรวรรณ ยุทธศาสตร์ฯ เถิน
62
14:34:17 2017-11-14
17
อำเภอเถิน แผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 1-2 อรวรรณ ยุทธศาสตร์ฯ เถิน
61
14:32:41 2017-11-14
18
ส่งแผนฯปี 2561 แม่ทะ(แก้ไข) ่บุษกร ยุทธศาสตร์ฯ แม่ทะ
65
12:36:45 2017-11-14
19
ส่งแผนฯปี 2561 แม่ทะ บุษกร ยุทธศาสตร์ฯ แม่ทะ
72
12:25:51 2017-11-14
20
แผนปฏิบัติการ อำเภอแจ้ห้่ม ปี 61 นายนิยม ไชยสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ฯ แจ้ห่ม
69
11:12:23 2017-11-14
21
แผนปฏิบัติการ(ยุทธศาสตร์) อำเภอเสริมงามปี 61 พรพิมล ยุทธศาสตร์ฯ เสริมงาม
101
10:16:45 2017-11-14
22
รายงานชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาสัมมาชีพหลักสูตรวิทยากรสัมมาชีพ ปี 2561 ไกรสร ส่งเสริมฯ แม่พริก
70
14:05:47 2017-11-13
23
แผนปฏิบัติการ อำเภอเมืองลำปางปี 61 ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
86
08:27:48 2017-11-11
24
รายละเอียดงบประมาณโครงการฯและแผนปฏิบัติการ อำเภอเมืองลำปางปี 61 ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
57
08:26:09 2017-11-11
25
รายงานชื่อกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาสัมมาชีพหลักสูตรวิทยากรสัมมาชีพ ปี 2561 ดวงพร เลิศลำหวาน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
62
15:52:50 2017-11-10
26
กลุ่มเป้าหมาย อ.เสริมงาม โครงการพัฒนาสัมมาชีพ @ศพช.ลป. 21-24 พ.ย. 60 พรพิมล มีทอง ส่งเสริมฯ เสริมงาม
66
15:14:22 2017-11-10
27
กลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาสัมมาชีพ @ศพช.ลป. 21-24 พ.ย. 60 พงศธร ส่งเสริมฯ เมืองปาน
68
14:58:56 2017-11-09
28
แบบรายงานชื่่อกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาสัมมาชีพ หลักสูตรวิทยากรฯปี2561 วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
60
13:03:39 2017-11-08
29
การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี2561 นัฎยา ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
66
15:34:12 2017-11-02
30
การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี2561 นัฎยา ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
65
15:34:06 2017-11-02
31
การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี2561 นัฎยา ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
60
15:34:03 2017-11-02
32
แบบรายงาานโครงการลำปาง ปันสุข ด้านที่อยุ่อาศัย และ อาชีพ ตามหนังสือที่ ลป 0019.4/ว26732 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
62
15:33:45 2017-11-02
33
logo ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
59
14:57:11 2017-11-02
34
ร่าง แนวทางยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2561 นัฎยา ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
64
16:12:24 2017-11-01
35
แนวทางโครงการ ลำปางปันสุข พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
74
15:01:37 2017-11-01
36
สรุปแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ สุดารัตน์ สารสนเทศฯ สบปราบ
64
17:03:34 2017-10-27
37
แบบสรุปครัวเรือนยากจนแบบ 1,2 สุทัศน์ ไชยลังกา สารสนเทศฯ แจ้ห่ม
63
16:05:33 2017-10-27
38
แบบฟอร์มรายงาน จปฐ. ปี 2561 วนิดา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
70
12:45:00 2017-10-20
39
แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกฯการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย พัชราภา ทุกอำเภอ สารสนเทศฯ
60
11:42:01 2017-10-20
40
แบบสอบถามความต้องการพัฒนา OTOP ฉันทนา ทุกอำเภอ ส่งเสริมฯ
64
11:36:04 2017-10-20
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ]