ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
qdrpfxtlh qdrpfxtlh ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
6
18:48:48 2019-01-21
2
ข้อสั่งการนายกฯตามมติ ครม. วิลาศ โชติจินดากุล สารสนเทศฯ วังเหนือ
11
16:32:40 2019-01-21
3
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
10
16:32:04 2019-01-21
4
octvjaid octvjaid อำนวยการ งาว
7
13:57:02 2019-01-21
5
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
8
13:34:52 2019-01-21
6
optukm optukm สารสนเทศฯ งาว
10
05:37:08 2019-01-21
7
azhsqpax azhsqpax อำนวยการ ยุทธศาสตร์ฯ
10
23:05:42 2019-01-20
8
lnyoizrwvo lnyoizrwvo ส่งเสริมฯ แม่พริก
9
19:05:54 2019-01-20
9
rravqfpsnzl rravqfpsnzl อำนวยการ ยุทธศาสตร์ฯ
11
18:38:19 2019-01-20
10
hpeyxwddw hpeyxwddw ยุทธศาสตร์ฯ ยุทธศาสตร์ฯ
14
18:03:33 2019-01-20
11
สรุปการรับฟังประชุมกรมฯ ครั้งที่ 1 /2562 เบญจ อินดาวงศ์ สารสนเทศฯ แม่ทะ
16
20:01:49 2019-01-19
12
สรุปการรับชมรับฟังการประชุมกรม กัญญารัตน์ กิ่งก้ำ อำนวยการ เมืองลำปาง
21
14:42:34 2019-01-18
13
พรบ.อำนวยความสะดวก อ.เถิน กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ เถิน
14
13:06:52 2019-01-18
14
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ มกราคม 2562 cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
14
10:39:38 2019-01-17
15
แผนความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 2562 เบญจ อินดาวงศ์ สารสนเทศฯ แม่ทะ
17
21:19:20 2019-01-15
16
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนมกราคม 2562 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
18
08:56:05 2019-01-15
17
รายการ พรบใอำนวยความสะดวก รอบที่ 2 ม.ค. 62 อภิญญา คงชารี ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
13
16:45:09 2019-01-11
18
พรบ.อำนวยความสะดวก สุรีรัตน์ ส่งเสริมฯ สบปราบ
14
12:01:50 2019-01-07
19
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
11
08:57:33 2019-01-05
20
พรบ.อำนวยความสะดวก กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ เถิน
16
12:36:55 2019-01-04
21
รายงานนวัตวิถี อ.เถิน กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ยุทธศาสตร์ฯ เถิน
16
12:29:11 2019-01-04
22
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
13
13:21:17 2019-01-03
23
แบบทะเบียนรายชื่อข้อมูลชุมชน อรวรรณ ส่งเสริมฯ เถิน
12
16:16:15 2019-01-02
24
รายการ พรบใอำนวยความสะดวก รอบที่ 1 มกราคม 2562 อภิญญา คงชารี ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
14
15:41:06 2019-01-02
25
รายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มีความพร้อม ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
13
14:59:02 2019-01-02
26
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ มกราคม 2562 cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
9
13:47:17 2019-01-02
27
กิจกรรมสัปดาห์การพัฒนา นางสาวอภิญญา คงชารี อสพ. รุ่นที่ 70 ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
10
21:03:13 2018-12-23
28
รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๑ นางสาวอภิญญา คงชารี อสพ. รุ่นที่ 70 สารสนเทศฯ แม่เมาะ
9
20:49:40 2018-12-23
29
รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธ.ค.61 เบญจ อินดาวงศ์ สารสนเทศฯ แม่ทะ
9
16:25:36 2018-12-22
30
รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธ.ค.61 เบญจ อินดาวงศ์ สารสนเทศฯ แม่ทะ
8
16:23:14 2018-12-22
31
พรบ.อำนวยความสะดวก สุรีรัตน์ ส่งเสริมฯ สบปราบ
8
15:20:13 2018-12-19
32
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สมคิด ปันทะสืบ สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
11
18:06:20 2018-12-18
33
ส่งสรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน อ.วังเหนือ สุพจน์ อำนวยการ วังเหนือ
13
14:36:32 2018-12-18
34
อำเภอเเม่เมาะ ส่งสรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 10/2561 รัตนา พุทธวงศ์ อำนวยการ แม่เมาะ
14
11:26:45 2018-12-18
35
ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2561 นางสาวจุฑามาศ พรมผาม อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 อำนวยการ งาว
17
11:26:41 2018-12-18
36
เเบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด เบญจ อินดาวงศ์ สารสนเทศฯ แม่ทะ
11
10:26:18 2018-12-18
37
เเบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เบญจ อินดาวงศ์ สารสนเทศฯ แม่ทะ
11
10:20:53 2018-12-18
38
hhhj hhhj ไม่ระบุ ไม่ระบุ
13
02:09:53 2018-12-18
39
hhhy hhhy ไม่ระบุ ไม่ระบุ
11
02:08:03 2018-12-18
40
vvv vvv ไม่ระบุ ไม่ระบุ
12
02:07:00 2018-12-18
[ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]