ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
ccc ccc ไม่ระบุ ไม่ระบุ
11
02:06:22 2018-12-18
2
bbv bbv ไม่ระบุ ไม่ระบุ
10
02:05:47 2018-12-18
3
ggg ggg ไม่ระบุ ไม่ระบุ
10
02:04:24 2018-12-18
4
hhhhh hhhhh ไม่ระบุ ไม่ระบุ
11
02:03:06 2018-12-18
5
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
10
14:02:49 2018-12-17
6
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
8
14:30:54 2018-12-15
7
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนธันวาคม 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
12
10:09:31 2018-12-15
8
ข้อสั่งการนายกฯตามมติ ครม. วิลาศ โชติจินดากุล สารสนเทศฯ วังเหนือ
10
14:59:22 2018-12-14
9
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
10
14:47:04 2018-12-14
10
พรบ.อำนวยฯ ส่งแล้วเมื่อ 7 ธค. สุรีรัตน์ ส่งเสริมฯ สบปราบ
11
09:48:10 2018-12-13
11
กิจกรรมสัปดาห์การพัฒนา สุรีรัตน์ ส่งเสริมฯ สบปราบ
9
09:46:20 2018-12-13
12
รายการ พรบใอำนวยความสะดวก รอบที่ 2 ธ.ค. 2561 รัตนา พุทธวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
9
14:52:27 2018-12-12
13
การจัดกิจกรรม "สัปดาห์การพัฒนา" ประจำปี ๒๕๖๑ นายศรชัย ภูริภัตราวัฒน์ ส่งเสริมฯ วังเหนือ
11
11:48:17 2018-12-12
14
แบบรายงานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี - ส่งเสริมฯ วังเหนือ
13
09:50:20 2018-12-12
15
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระดับจังหวัีด ประจำปี 2562 นางสาวจุฑามาศ พรมผาม อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 สารสนเทศฯ งาว
11
16:04:57 2018-12-11
16
การจัดกิจกรรม สัปดาห์การพัฒนา ประจำปี 2561 เบญจ อินดาวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่ทะ
12
15:48:11 2018-12-11
17
ส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม สัปดาห์การพัฒนา ประจำปี 2561 นางสาวจุฑามาศ พรมผาม อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ส่งเสริมฯ ไม่ระบุ
14
15:42:54 2018-12-06
18
รายงานนวัตวิถี งวด 5 ธ.ค.61 กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ยุทธศาสตร์ฯ เถิน
17
10:38:53 2018-12-06
19
พรบ.อำนวยความสะดวก กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ เถิน
14
17:18:56 2018-12-04
20
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
16
15:00:55 2018-12-04
21
แบบตอบรับกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปวรณนต์ อินลวง ส่งเสริมฯ เกาะคา
18
14:25:16 2018-12-04
22
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้งที่ 1 ธ.ค. 2561 รัตนา พุทธวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
14
14:14:07 2018-12-04
23
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ ๑ ทันตา เถกิงกาญจน์ ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
13
08:38:54 2018-12-04
24
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
14
12:46:57 2018-12-03
25
แผนปฏิบัิการ ศันสนีย์ คงแจง ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
15
16:20:14 2018-11-23
26
รายงานการประชาสัมพันธ์ พ.ย. 2561 รัตนา พุทธวงศ์ สารสนเทศฯ แม่เมาะ
17
09:49:32 2018-11-23
27
ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติราชการปี 62 อ.ห้างฉัตร อำนวย ยุทธศาสตร์ฯ ห้างฉัตร
21
14:36:53 2018-11-21
28
รายงานพรบ.อำนวยความสะดวก กรรณิการ์ ส่งเสริมฯ เกาะคา
17
12:01:12 2018-11-21
29
พรบ.อำนวยความสะดวก งวด 2 (20 พ.ย.61) กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ เถิน
16
14:11:01 2018-11-20
30
รายละเอียดโครงการฯ - ยุทธศาสตร์ฯ วังเหนือ
20
10:45:02 2018-11-20
31
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
19
17:58:01 2018-11-19
32
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ศรันสนีย์ จักรบุญมา ส่งเสริมฯ งาว
15
15:57:39 2018-11-19
33
การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ศรันสนีย์ จักรบุญมา ยุทธศาสตร์ฯ งาว
20
15:52:18 2018-11-19
34
การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ศรันสนีย์ จักรบุญมา ยุทธศาสตร์ฯ งาว
20
15:51:28 2018-11-19
35
รายงานข้อสั่่งการนายกฯ วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
19
10:40:30 2018-11-16
36
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
16
10:39:20 2018-11-16
37
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
19
14:04:50 2018-11-15
38
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
19
14:04:18 2018-11-15
39
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก รอบ ๒ ทันตา เถกิงกาญจน์ ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
17
13:10:33 2018-11-14
40
แบบรายงานรายชื่อ OTOP ภูมิภาค ดวงนภา จุลละศร ส่งเสริมฯ งาว
22
10:57:28 2018-11-14
[ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]