ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้งที่ 2 พ.ย. 2561 รัตนา พุทธวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
20
09:14:10 2018-11-14
2
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อ.เถิน กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ อำนวยการ เถิน
23
15:25:35 2018-11-13
3
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ศรันสนีย์ จักรบุญมา ส่งเสริมฯ งาว
19
13:49:25 2018-11-12
4
รายละเอียดหมวด 300 สัมมาชีพชุมชน (แก้ไข) ผุสดี ดวงเนตร ยุทธศาสตร์ฯ แจ้ห่ม
37
21:37:44 2018-11-11
5
รายงานพรบ.อำนวยความสะดวก กรรณิการ์ ส่งเสริมฯ เกาะคา
21
14:59:51 2018-11-09
6
รายงานการจัดเวทีเครือข่าย กทบ.แม่ทะ เสกสรรค์ วรรณโวหาร ยุทธศาสตร์ฯ แม่ทะ
24
10:10:03 2018-11-08
7
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ทันตา เถกิงกาญจน์ ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
21
14:03:28 2018-11-07
8
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ทันตา เถกิงกาญจน์ ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
19
14:03:03 2018-11-07
9
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ทันตา เถกิงกาญจน์ ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
20
14:02:53 2018-11-07
10
รายงานสรุปผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วิลาสินี ทิมวงศ์ ยุทธศาสตร์ฯ แม่พริก
26
12:52:30 2018-11-07
11
สรุปผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเถิน กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ยุทธศาสตร์ฯ เถิน
27
11:42:19 2018-11-07
12
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รัตนา พุทธวงศ์ ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
26
10:03:19 2018-11-07
13
ทะเบียนจัดสรรงบฯ กิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ และแบบแผนฯ+รายละเอียดค่าใช้จ่าย นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
53
18:54:02 2018-11-06
14
เถิน สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561 อรวรรณ อำนวยการ เถิน
21
14:05:40 2018-11-06
15
พรบ.อำนวยความสะดวก กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ เถิน
17
13:55:27 2018-11-06
16
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
23
09:12:53 2018-11-06
17
อำเภอเเม่เมาะ ส่งสรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 9/2561 รัตนา พุทธวงศ์ อำนวยการ แม่เมาะ
23
15:50:07 2018-11-05
18
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ/งวดที่1 วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
16
14:19:07 2018-11-05
19
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ครั้งที่ 1 พ.ย. 2561 รัตนา พุทธวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
20
10:42:28 2018-11-05
20
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
22
17:11:14 2018-11-01
21
แผนปฏิบัติการ ปรับปรุงสำนักงาน 2562 cdd อำนวยการ เมืองลำปาง
22
17:08:59 2018-11-01
22
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
23
14:03:02 2018-11-01
23
แบบรายงานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี อ.แม่ทะ เสกสรรค์ วรรณโวหาร ยุทธศาสตร์ฯ แม่ทะ
24
12:41:03 2018-11-01
24
การทบทวนผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมายโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เมืองปาน นางสาวภัทธิญา สดชื่น ยุทธศาสตร์ฯ เมืองปาน
25
18:21:32 2018-10-31
25
ทบทวนผลิตภัณฑ์OTOP เป้าหมายโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอห้างฉัตร ทันตา เถกิงกาญจน์ ยุทธศาสตร์ฯ ห้างฉัตร
27
17:33:34 2018-10-31
26
ทบทวนผลิตภัณฑ์OTOP เป้าหมายโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอห้างฉัตร ทันตา เถกิงกาญจน์ ยุทธศาสตร์ฯ ห้างฉัตร
24
17:33:15 2018-10-31
27
ทบทวนผลิตภัณฑ์OTOP เป้าหมายโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอห้างฉัตร ทันตา เถกิงกาญจน์ ยุทธศาสตร์ฯ ห้างฉัตร
23
17:32:44 2018-10-31
28
แบบรายงานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี อรพรรณ อยู่นิยม ยุทธศาสตร์ฯ เกาะคา
28
15:52:09 2018-10-31
29
แบบรายงานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี รัตนา พุทธวงศ์ ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
24
15:40:42 2018-10-31
30
แบบรายงานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สุวาณี อินทร์แก้ว ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
28
15:38:32 2018-10-31
31
แบบรายงานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี พรพิมล ยุทธศาสตร์ฯ เสริมงาม
24
15:29:57 2018-10-31
32
แบบรายงานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี วชิรา ตระกูลมั่งมูล ยุทธศาสตร์ฯ แจ้ห่ม
26
14:28:00 2018-10-31
33
แบบรายงานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี วัชรพงศ์ อุตตะมา ยุทธศาสตร์ฯ วังเหนือ
25
11:50:52 2018-10-31
34
ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ยุทธศาสตร์ฯ เถิน
28
10:56:52 2018-10-31
35
แบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย ดวงนภา จุลละศร ส่งเสริมฯ งาว
33
21:08:27 2018-10-30
36
แบบรายงาน OTOP รสไทยแท้ สพอ.เกาะคา ส่งเสริมฯ เกาะคา
27
15:56:44 2018-10-30
37
แบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
27
15:52:21 2018-10-30
38
รายงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอาหารถิ่นรสไทยแท้ สุวาณี อินทร์แก้ว ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
22
12:51:37 2018-10-30
39
รายงาน พช.วิถีพุทธ วิถีธรรม งวดที่ 3 อำเภอเมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
26
10:38:37 2018-10-30
40
แบบรายงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอาหารถิ่นรสไทยแท้ ภัทธิญา สดชื่่น ไม่ระบุ ส่งเสริมฯ
28
17:10:11 2018-10-26
[ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]