ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
อำเภอเมืองลำปาง ส่งทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
32
13:33:14 2018-09-13
2
(แก้ไขใหม่)อำเภอเมืองลำปาง ส่งรายละเอียดงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพสู่ความยั่งยืน ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
29
13:14:49 2018-09-13
3
ทะเบียนกลุ่มอาชีพที่เสนอเพื่อรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชน ศันสนีย์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
24
00:31:29 2018-09-13
4
อำเภอเมืองลำปาง ส่งทะเบียนกลุ่มอาชีพโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ ส่งเสริมฯ
28
16:09:00 2018-09-12
5
อำเภอเมืองลำปาง ส่งรายละเอียดงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพสู่ความยั่งยืน ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
33
16:06:43 2018-09-12
6
อำเภอเมืองลำปาง ส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพสู่ความยั่งยืน ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
24
15:17:47 2018-09-12
7
อำเภอเเม่เมาะ รายงานการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เดือนกันยายน 2561 ศันสนีย์ คงเเจง ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
23
11:04:52 2018-09-12
8
อำเภอเเม่เมาะรายงานพรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 2 เดือนกันยายน 2561 อภิญญา ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
27
11:03:29 2018-09-12
9
ส่งรายชื่อกลุ่มอาชีพโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
29
16:37:53 2018-09-11
10
รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2561 ของ สพอ.เมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
27
11:33:20 2018-09-10
11
รายงาน พช.วิถีพุทธ วิถีธรรม งวดที่ 1 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
37
09:29:44 2018-09-10
12
รายงานข้อสังการนายกฯ วชิรา ตระกูลมั่งมูล สารสนเทศฯ แจ้ห่ม
25
15:18:25 2018-09-08
13
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก วชิรา ตระกูลมั่งมูล ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
24
15:17:15 2018-09-08
14
รายงานรายได้สัมมาชีพชุมชน เดือนกันยายน 2561 อำเภอเเม่เมาะ ศันสนีย์ คงเเจง ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
25
14:06:31 2018-09-06
15
รายงาน พช. วิถีพุทธ วิธีธรรม ครั้งที่ 1 อำเภอเเม่เมาะ อภิญญา ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
35
11:30:57 2018-09-06
16
พรบ.อำนวยความสะดวก กลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์ ส่งเสริมฯ เถิน
30
15:05:30 2018-09-05
17
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนกันยายน 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
29
14:24:58 2018-09-05
18
รายงานแบบบันทึกข้อมูลรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ เดือนกันยายน 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
27
10:53:23 2018-09-05
19
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
27
23:51:26 2018-09-04
20
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
39
14:10:58 2018-09-04
21
รายงานเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
33
22:59:56 2018-09-03
22
รายงาน วิถีพช. วิถีธรรม งวดที่ 1 นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
36
22:43:11 2018-09-03
23
รายงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
35
22:42:40 2018-09-03
24
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
25
21:52:56 2018-09-03
25
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวกงวดที่ 1 เดือนกันยายน 2561 อภิญญา คงชารี ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
24
21:31:34 2018-09-03
26
อำเภอเเม่เมาะรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ cdd เเม่เมาะ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
28
23:15:41 2018-08-31
27
รายงาน พรบ.อำเนวยความสะดวก นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
29
12:03:38 2018-08-31
28
การบริหารงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
32
18:09:44 2018-08-28
29
แผนปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สุทัศน์ ไชยลังกา ยุทธศาสตร์ฯ แจ้ห่ม
28
07:28:12 2018-08-25
30
งาวแผนปฏิบัติการ ใช้จ่าย งปม.ONW ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
37
20:50:24 2018-08-23
31
อำเภอเสริมงาม แผนปฏิบัติการ ใช้จ่าย งปม.ONW (1).xls พรพิมล ยุทธศาสตร์ฯ เสริมงาม
30
16:17:09 2018-08-23
32
ส่งขั้นตอนและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
43
15:23:37 2018-08-22
33
ส่งขั้นตอนและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
33
15:23:22 2018-08-22
34
อำเภอเเม่เมาะ รายงานการประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2561 รัตนา พุทธวงศ์ สารสนเทศฯ แม่เมาะ
25
09:29:08 2018-08-22
35
ส่งแบบแผนปฏิบัติการ ใช้จ่ายงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นันทนา องอาจ ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
37
20:44:08 2018-08-21
36
รายงานผลการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
24
15:11:22 2018-08-20
37
รายงานป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ศันสนีย์ คงเเจง ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
31
15:07:55 2018-08-17
38
รายงานรายได้สัมมาชีพ อำเภอเเม่เมาะ ศันสนีย์ คงเเจง ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
24
14:43:40 2018-08-17
39
(แก้ไขใหม่)แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของกองทุนฯ ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
28
12:54:43 2018-08-17
40
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของกองทุนฯ ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
24
12:01:53 2018-08-17
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]