ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
25
12:00:17 2018-08-17
2
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒สิงหาคม ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
23
11:26:17 2018-08-16
3
รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2561ของอำเภอเสริมงาม พรพิมล ยุทธศาสตร์ฯ เสริมงาม
23
14:47:17 2018-08-15
4
รายงานปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
22
13:54:16 2018-08-15
5
พรบ.อำนวยความสะดวก นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
23
13:52:11 2018-08-15
6
รายงานแผน ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 นงคราญ ยุทธศาสตร์ฯ งาว
26
13:51:35 2018-08-15
7
รายงานแผน - ผล การปฏิบติงานประจำเดือนเดือน สิงหาคม 2561 รัตนา พุทธวงศ์ ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
22
10:30:42 2018-08-15
8
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 2 เดือนสิงหาคม 2561 อภิญญา ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
26
08:45:29 2018-08-15
9
ห้างฉัตรรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สิงหาคม 2561 นฤมล อำนวยการ ห้างฉัตร
23
16:54:40 2018-08-14
10
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่7/2561 นฤมล อำนวยการ ห้างฉัตร
26
16:27:16 2018-08-14
11
รายงานการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เดือนสิงหาคม 2561 ศันสนีย์ คงเเจง ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
29
16:23:36 2018-08-14
12
รายงานใช้จ่ายงบประมาณ ศันสนีย์ คงเเจง อำนวยการ แม่เมาะ
23
16:21:33 2018-08-14
13
รายงานการดำเนินงาน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เดือน สิงหาคม 2561 กาญจนา อยู่ศิลป์ ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
20
16:19:33 2018-08-14
14
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
28
10:44:36 2018-08-14
15
รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2561 ของ สพอ.เมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
28
09:41:10 2018-08-14
16
รายงานการประชุมกรมฯ วชิรา ตระกูลมั่งมูล อำนวยการ แจ้ห่ม
26
13:48:27 2018-08-13
17
สรุปการรับชมรับฟังการประชุมกรม นงคราญ มาระเงิน อำนวยการ เมืองลำปาง
33
17:06:05 2018-08-10
18
รายงานการขึ้นทะเบียนสินค้า จีไอ วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ ไม่ระบุ
29
16:13:29 2018-08-10
19
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 61 เดือน สิงหาคม 2561 กาญจนา อยู่ศิลป์ อำนวยการ เมืองลำปาง
25
15:32:04 2018-08-10
20
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่7/2561 อภิญญา คงชารี อำนวยการ แม่เมาะ
31
10:33:21 2018-08-10
21
สรุปสาระสำคัญการประชุมกรมฯ ครั้งที่7/2561 จุฑามาศ พรมผาม อำนวยการ งาว
26
09:54:14 2018-08-10
22
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก วชิรา ตระกูลมั่งมูล ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
26
08:56:56 2018-08-09
23
รายงานแบบบันทึกข้อมูลรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ เดือนสิงหาคม 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
24
15:02:12 2018-08-08
24
รายงานสัมมาชีพ อ.แม่ทะ สค.61 เสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ แม่ทะ
26
14:19:14 2018-08-08
25
Judix Judix อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
23
17:32:49 2018-08-06
26
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
24
10:04:13 2018-08-06
27
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
26
07:17:53 2018-08-03
28
รายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ อำเภอเเม่เมาะ ศันสนีย์ คงเเจง ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
27
14:54:40 2018-08-02
29
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
30
11:30:44 2018-08-02
30
พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 1 สิงหาคม 2561 รัตนา พุทธวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
30
11:39:10 2018-08-01
31
พรบ.อำนวยความสะดวก รอบวันที่ 5 นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
30
11:08:52 2018-07-31
32
รายงานป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ศันสนีย์ คงเเจง ยุทธศาสตร์ฯ แม่เมาะ
35
09:40:11 2018-07-26
33
บันทึกรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพ ศันสนีย์ คงเเจง ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
30
11:00:23 2018-07-19
34
รายงานบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพ อำเภอเมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
29
08:50:16 2018-07-19
35
สรุปรายงานการรับฟังประชุมกรมฯ เพชรา ถ้ำทอง อำนวยการ เกาะคา
29
16:32:17 2018-07-18
36
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
49
12:46:44 2018-07-18
37
รายงานสัมมาชีพ 61 พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
30
12:44:33 2018-07-18
38
รายงานขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
33
12:38:55 2018-07-18
39
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พรพิมล ส่งเสริมฯ เสริมงาม
28
12:37:42 2018-07-18
40
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
31
11:32:29 2018-07-18
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]