ลำดับ
ชื่อรายงาน
ชื่อผู้ส่ง
ถึงกลุ่ม/ฝ่าย
จากอำเภอ
ไฟล์ข้อมูล (คลิก)
ดาวน์โหลด (ครั้ง)
วัน-เวลาที่ส่ง
1
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
31
09:30:57 2018-07-04
2
พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
27
05:20:13 2018-07-04
3
แก้ไขโครงการ OTOP นวัตวิถี ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
36
18:12:03 2018-07-02
4
พรบ.อำนวยความสะดวก นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
27
10:33:03 2018-07-02
5
พรบ.อำนวยความสะดวก รอบที่ 1 กรกฎาคม 2561 รัตนา พุทธวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
27
10:22:37 2018-07-02
6
ส่ง VDR อำเภอเเม่เมาะ อภิญญา สารสนเทศฯ แม่เมาะ
30
14:48:56 2018-06-29
7
vdr (บุษกรแม่ทะ) บุษกร ก๋อนสืบ สารสนเทศฯ แม่ทะ
39
13:45:22 2018-06-26
8
vdr (บุษกรแม่ทะ) บุษกร สารสนเทศฯ แม่ทะ
26
13:44:38 2018-06-26
9
vdr (บุษกรแม่ทะ) บุษกร สารสนเทศฯ แม่ทะ
30
13:44:34 2018-06-26
10
โครงการนวัติวิถี ปรับแก้ว ปริศนา สายนะที ยุทธศาสตร์ฯ งาว
41
10:58:48 2018-06-26
11
รายละเอียด-ตัวชี้วัด-พัฒนาการจังหวัด-รอบที่-2.2561นำเสนอเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2561 สุดารัตน์ ล่ำงาม ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
52
16:44:17 2018-06-25
12
คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ สงัด หมื่นตาบุตร ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
46
14:04:04 2018-06-25
13
รายงานบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพ อำเภอเมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
27
16:07:46 2018-06-22
14
ส่งไฟล์ข้อมูลและสื่อการดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี 15 มิ.ย.61 สงัด หมื่นตาบุตร ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
36
11:52:05 2018-06-22
15
ส่งไฟล์ข้อมูลและสื่อการดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี 14 มิ.ย.61 สงัด หมื่นตาบุตร ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
29
11:50:21 2018-06-22
16
ส่งไฟล์ข้อมูลและสื่อการดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี 13 มิ.ย.61 สงัด หมื่นตาบุตร ทุกอำเภอ ยุทธศาสตร์ฯ
27
11:48:57 2018-06-22
17
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
26
13:50:44 2018-06-21
18
รายงานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน สุทัศน์ ไชยลังกา ยุทธศาสตร์ฯ แจ้ห่ม
26
13:34:27 2018-06-21
19
รายงานผลการดำเนินงาน พรบ.อำนวยความสะดวก สุทัศน์ ไชยลังกา ส่งเสริมฯ แจ้ห่ม
25
13:07:57 2018-06-21
20
รายงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ กรรณิการ์ ส่งเสริมฯ เกาะคา
29
10:34:52 2018-06-21
21
รายงานผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ สุรีรัตน์ ส่งเสริมฯ สบปราบ
27
16:37:23 2018-06-20
22
รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 พรพิมล ยุทธศาสตร์ฯ เสริมงาม
30
14:49:01 2018-06-20
23
พรบ.อำนวยความสะดวก นงคราญ ส่งเสริมฯ งาว
26
13:26:09 2018-06-20
24
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ(สัมมาชีพ)อ.แม่ทะ เสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ แม่ทะ
29
11:52:03 2018-06-20
25
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก งวดที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ cdd ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
35
21:00:01 2018-06-19
26
รายงาน แผน-ผล การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 ของ สพอ.เมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ยุทธศาสตร์ฯ เมืองลำปาง
38
16:09:43 2018-06-19
27
รายงานแบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ เดือนมิถุนายน 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
27
15:33:26 2018-06-19
28
ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ อ.แม่ทะ นายเสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ แม่ทะ
27
13:29:00 2018-06-19
29
รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก อ.เเม่เมาะ รัตนา พุทธวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่เมาะ
27
08:55:31 2018-06-19
30
อำเภอเกาะคาส่งรายงานการประเมินค่างานตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด นางเพชรา ถ้ำทอง ส่งเสริมฯ เกาะคา
34
18:39:55 2018-06-12
31
รายงานข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯประจำเดือนมิถุนายน 2561 ฐานนท์ ภู่กองพัน สารสนเทศฯ เมืองลำปาง
29
13:08:23 2018-06-12
32
รายงาน กพ องแม่ทะ เสกสรรค์ วรรณโวหาร ส่งเสริมฯ แม่ทะ
29
15:24:10 2018-06-11
33
รายงานสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนครัวเรือนยากจน แบบ2 เสกสรรค์ วรรณโวหาร สารสนเทศฯ แม่ทะ
27
15:20:14 2018-06-11
34
รายงานสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนครัวเรือนยากจน เสกสรรค์ วรรณโวหาร สารสนเทศฯ แม่ทะ
30
15:19:23 2018-06-11
35
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 เดือน มิถุนายน 2561 กาญจนา อยู่ศิลป์ อำนวยการ เมืองลำปาง
28
13:15:54 2018-06-11
36
รายงานปลูกต้นไม้ อำเภอเมืองลำปาง ฐานนท์ ภู่กองพัน ส่งเสริมฯ เมืองลำปาง
25
12:11:25 2018-06-11
37
รายงาน กพ. วิลาศ โชติจินดากุล ส่งเสริมฯ วังเหนือ
32
12:38:52 2018-06-10
38
สรุปการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่5/2561 รัตนา พุทธวงศ์ อำนวยการ แม่เมาะ
28
16:06:44 2018-06-08
39
รายงานปลูกต้นไม้ อ.ห้างฉัตร ส่งเสริมฯ ห้างฉัตร
28
15:53:18 2018-06-08
40
รายงาน กพ วิลาสินี ทิมวงศ์ ส่งเสริมฯ แม่พริก
30
14:05:33 2018-06-08
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]