ระบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (E-Budget)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโ่ลก


สำหรับเจ้าหน้าที่


- รายละเอียดการเบิกจ่าย
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ)ดูกราฟ 
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบบริหาร) / ดูกราฟ 
- สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายดูกราฟ