ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2560
                   
 
จำนวนหมู่บ้านตามระดับการพัฒนา
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

สภาพปัญหาจำแนกตามตัวชี้วัด
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา (ร้อยละจากมากไปน้อย)
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของแต่ละตัวชี้วัด
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา
ผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค แยกรายอำเภอ
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
เมืองระยอง
11
79
แกลง
13
126
บ้านค่าย
7
65
ปลวกแดง
6
34
บ้านฉาง
3
20
วังจันทร์
4
29
เขาชะเมา
4
29
นิคมพัฒนา
4
30
รวมทั้งจังหวัด
52
412


 

เครื่องชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
        เครื่องชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มี 7 ด้าน 33 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 7 ตัวชี้วัด
    (1) ถนน
    (2) น้ำดื่ม
    (3) น้ำใช้
    (4) น้ำเพื่อการเกษตร
    (5) ไฟฟ้า
    (6) การมีที่ดินทำกิน
    (7) การติดต่อสื่อสาร
2. ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มี 7 ตัวชี้วัด
    (8) การมีงานทำ
    (9) การทำงานในสถานประกอบการ
    (10) ผลผลิตจากการทำนา
    (11) ผลผลิตจากการทำไร่
    (12) ผลผลิตจากการทำเกษตรอื่น ๆ
    (13) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
    (14) การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว
3. ด้านสุขภาวะและอนามัย มี 3 ตัวชี้วัด
    (15) ความปลอดภัยในการทำงาน
    (16) การป้องกันโรคติดต่อ
    (17) การกีฬา
4. ด้านความรู้และการศึกษา มี 3 ตัวชี้วัด
    (18) ระดับการศึกษาของประชาชน
    (19) อัตราการเรียนต่อของประชาชน
    (20) การได้รับการศึกษา
5. ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน มี 5 ตัวชี้วัด
    (21) การมีส่วนร่วมของชุมชน
    (22) การรวมกลุ่มของชุมชน
    (23) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
    (24) การเรียนรู้โดยชุมชน
    (25) การได้รับการคุ้มครองทางสังคม
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 5 ตัวชี้วัด
    (26) คุณภาพดิน
    (27) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
    (28) คุณภาพน้ำ
    (29) การปลูกป่าและไม้ยืนต้น
    (30) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
7. ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ มี 3 ตัวชี้วัด
    (31) ความปลอดภัยจากยาเสพติด
    (32) ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
    (33) ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน

                  

  ระดับคะแนนตัวชี้วัด
     ระดับคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด มี 3 ระดับ ดังนี้
        ถ้าได้ 1 คะแนน หมายถึง หมู่บ้านนั้นมีปัญหามาก (ต่ำกว่าเกณฑ์)
        ถ้าได้ 2 คะแนน หมายถึง หมู่บ้านนั้นมีปัญหาปานกลาง (อยู่ในเกณฑ์)
        ถ้าได้ 3 คะแนน หมายถึง หมู่บ้านนั้นมีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา (สูงกว่าเกณฑ์)

   การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
       
คะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัดจะนำไปสู่การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้จำนวนตัวชี้วัดที่ได้ 1 คะแนน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
       -  หมู่บ้านที่มีตัวชี้วัดที่ได้ 1 คะแนน จำนวน 11-33 ตัวชี้วัด
             จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (หมู่บ้านล้าหลัง)
       -  หมู่บ้านที่มีตัวชี้วัดที่ได้ 1 คะแนน จำนวน 6-10 ตัวชี้วัด
             จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (หมู่บ้านปานกลาง)
       -  หมู่บ้านที่มีตัวชี้วัดที่ได้ 1 คะแนน จำนวน 0-5 ตัวชี้วัด
             จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (หมู่บ้านก้าวหน้า)