เอกสารถอดบทเรียน/VDO หมู่บ้าน ตำบล สารสนเทศ

เก็บไฟล์ PDF ของหมู่บ้าน ตำบล และ VDO ชนะเลิศของแต่ละจังหวัด

Read More

รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) /ตำบล(TDR)

เก็บไฟล์ PDF ขอหมู่บ้านสารสนเทศที่ชนะการประกวดแต่ละปี

Read More

Powerful Framework

เก็บไฟล์ PDF ขอหมู่บ้านสารสนเทศที่ชนะการประกวดแต่ละปี

Read More

ภาพกิจกรรมผู้นำรับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบปี 2560
เมื่อวันที่ 25 กรฎาคม 2560 โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน